Høring - Søknad om utslipp fra midlertidig anleggsarbeid (Bane NOR SF - UDK 02)


Høringsfrist 17. desember 2018 00:00

Bane NOR SF har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid i forbindelse med utbygging av Vestfoldbanen (Drammen-Kobbervikdalen) i Drammen kommune.

I søknad av 26. september 2018 søker Bane NOR SF om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid tilknyttet utbygging av Vestfoldbanen (Drammen-Kobbervikdalen) i Drammen kommune. Søknaden gjelder for entreprisen UDK 02 og omfatter etablering av åpen byggegrop og løsmassetunnel, samt etablering av betongkulvert. Bane NOR SF søker på bakgrunn av dette om tillatelse til utslipp til vann og luft, samt utslipp av støy. Søknaden omfatter også massehåndtering og håndtering av avfall. Anleggsarbeidet er planlagt å pågå fra juni 2020 til februar 2023.

For detaljert beskrivelse av det omsøkte tiltaket vises det utslippssøknaden som er lagt ut til gjennomsyn i menyen på høyre side. Søknaden for entreprisen UDK 02 ligger etter søknaden for entreprisene UDK 33 og UDK 28.

Høring
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Buskerud innen 17. desember 2018. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen. Uttalelser må merkes med referanse 2018/1828.

Informasjon om videre saksgang
Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen i Buskerud, vil de bli forelagt søker/virksomheten til uttalelse.

Kontaktpersoner