Tilskudd til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn

Strandkantdeponi for forurensede sjøbunnsedimenter i Kongsgårdbukta i Kristiansand.
Strandkantdeponi for forurensede sjøbunnsedimenter i Kongsgårdbukta i Kristiansand. (Foto: Tor Kviljo)

Fylkesmannen minner om at fristen for å søke om midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019 er 15. oktober 2018.

Forurensning av sjøbunn (sedimentforurensning) skyldes utslipp av miljøgifter fra ulike kilder, men i det vesentlige fra tungindustri, generell havneaktivitet, kommunalt avløpsvann og avfallsfyllinger og nedlagte deponier ved eller nær sjøen. I tillegg kan dumping av forurenset snø prege sjøbunnen i enkelte områder. Forurensningssituasjonen kan være så alvorlig at det er satt omsetningsforbud og kostholdsråd for fisk og skalldyr.  

Selv om det i hovedsak er forurenser som betaler, kan det være aktuelt at miljøforvaltningen dekker deler av utgiftene til undersøkelser, opprydding eller andre tiltak. Målgruppen for tildeling av midlene er tiltakshavere, private og offentlige aktører som er ansvarlige for områder på land eller i sjø der det må ryddes opp for å redusere spredning av miljøgifter til mennesker og miljøet.

Mer informasjon finner du på Miljødirektoratets nettsider.

Søknaden skal sendes til post@miljodir.no

Ta kontakt med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder hvis din virksomhet har behov for veiledning vedrørende søknaden (fmavpost@fylkesmannen.no).