Revidert utslippstillatelse for ny E18 Tvedestrand-Arendal

Nye Veier AS har fått revidert utslippstillatelse for bygging av ny E18 Tvedestrand-Arendal, datert 16.10.2018. Klagefrist er tre uker.

De viktigste berørte resipientene for vegbyggingen er Storelva, Vennevann med sidebekker, Sagene og Langangsvassdraget, Mørfjærvassdraget, Songevassdraget og Barbuvassdraget. Endringene omfatter grenseverdier for turbiditet, suspendert stoff, jern og nitrogen. I tillegg er plassering av miljøovervåkningsstasjoner justert. Tillatelse til endringer i utslippstillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 18.

Sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse, kan påklage vedtaket til Miljødirektoratet innen 3 uker. En eventuell klage skal være skriftlig, bør begrunnes, og sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no.