Tillatelse til å motta og mellomlagre avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Kristiansand

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Kristiansand  har fått totalrevidert tillatelse fra Fylkesmannen til å motta og mellomlagre avfall. Vedtaket kan påklages innen tre uker.

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Kristiansand  har fått tillatelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder til å motta, sortere og mellomlagre næringsavfall, farlig avfall og EE-avfall. Tillatelsen omfatter også vilkår for mellomlagring av smittefarlige avfall og våtorganisk avfall. Anlegget ligger i Mjåvannsvegen 31, gnr. 113, bnr. 32 i Songdalen kommune.

Tillatelsen er gitt etter forurensningslovens § 18, jf. § 11 og forskrift om gjenvinning og behandling av avfall § 11-6.

Tillatelsen er gitt på visse vilkår, blant annet krav til kompetanse, risikovurdering, mottakskontroll, mellomlagring og utslippskontroll. Tillatelsen i sin helhet finner du under Dokumenter i høyre kolonne sammen med oversendelsesbrevet til tillatelsen.

Klageadgang

Sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse, kan påklage vedtaket til Miljødirektoratet innen 3 uker. En eventuell klage skal være skriftlig og bør begrunnes.

Klage sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no.