Kulturlandskap med rike kulturhistoriske og biologiske verdier

Lista fyr.
Lista fyr. (Foto: Tore K. Haus / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

Det utvalgte kulturlandskapet på Vest-Lista blir sannsynligvis utvidet til hele 11 000 dekar.

Etter at departementene og direktoratene godkjente utvidelse av UKL-området på Vest-Lista, gikk kommunestyret i Farsund i sommer enstemmig inn for utvidelsen – til Varnes fyr i nord og til Lista fyr i sør. Og i høst har det vært dialog med grunneierne, ved brev og møte.

Utvidelsesområdet følger stort sett samme avgrensning som Listastrendene landskapsvernområde, og det har vært få kritiske merknader til utvidelsen. Alt tyder derfor på at utvidelsen blir en realitet fra nyttår.

Det samlede området viser bredden i Lista-landskapet – fra rullesteinsfjæra via frodig jordbrukslandskap til heielandskap med karrige områder. Utvidelsesområdet har rike kulturhistoriske og biologiske verdier og utgjør et helhetlig landskap med stor tidsdybde. En regner med at det har vært kontinuerlig jordbruksdrift i området i over 6 000 år, og det er jordbruksaktiviteten som har formet dette landskapet.

Området inneholder mange kulturminner blant annet flere gravminner, Lista fyr med fredete kulturminner og et forsvarsanlegg på Varnes fyr – som er en del av «Atlanterhavsvollen».  Av biologiske verdier kan vi trekke fram naturbeitemark, kystlynghei, fuktige strandenger og en god bestand klokkesøte. Det er også registrert en del truede fuglearter og sommerfuglarter. 

Kontaktpersoner