Vasstrukken, nedsnødd, nedbrent og nedblåst!

Flere ekstraordinære hendelser på Agder 2017-18 har medført en økning i utbetaling i ekstraordinære skjønnsmidler fra staten.

Flom høsten 2017, store snømengder i vinter, lokal vårflom 2018, store skog- og lyngbranner i sommer, før høsten 2018 ble startet med ekstremværet Knud. Flere av disse hendelsene har presset Agder-kommunenes beredskap til det ytterste, og har medført stort belastning på ansatte, samt ødeleggelse av viktig infrastruktur som vei, broer, vann og avløp.

Enkeltkommuner på Agder har hatt store ekstraordinære kostnader i forbindelse med flere av disse hendelsene. Kommunene kan få dekket deler av sine ekstraordinære kostnader av skjønnsmidler enten fra Kommunal og moderniseringsdepartementet eller fra Fylkesmannen. Departementet dekker ekstraordinære utgifter som overstiger kr 250,- per innbygger. Fylkesmannen kan dekke ekstraordinære utgifter under 250,- per innbygger. Egenandelen til kommunene er i hovedsak 50 %, begrenset oppad til 250,- kr per innbygger.

Foreløpig anslag på totale brutto ekstraordinære kostnader for flom og brann for Agder-fylkene er i størrelsesorden 25,2 mill. kr, hvorav 18,7 mill. er søkt dekket fra departementets pott, og 3,25 mill. kr er dekket av Fylkesmannens lokale pott. I tillegg er det fordelt 1,5 mill. kr til kommunene på Agder, for økt saksbehandlingskapasitet for avlingsskader sommeren 2018.

Brutto ekstraordinære kostnader fordeler seg slik mellom Agderkommunene som har søkt ekstraordinære skjønnsmidler:

Flomskader høst 2017 og vår 2018 (12,8 mill.kr)

  • Birkenes kommune 3,3 mill. kr
  • Marnardal kommune 1,3 mill. kr
  • Vennesla kommune 5,3 mill. kr
  • Froland kommune 1,6 mill. kr
  • Tvedestrand kommune 0,4 mill. kr
  • Farsund kommune 0,9 mill. kr

Skog- og lyngbranner sommeren 2018 (12,4 mill.kr)

  • Setesdal brannvesen (5 kommuner) 5,6 mill. kr
  • Sirdal brannvesen 1,6 mill. kr
  • Østre Agder brannvesen (7 kommuner) 3,1 mill. kr
  • Brannvesen Sør (9 kommuner) 2,1 mill. kr