Tiltaksplan for opprydding av forurenset sjøbunn ved Vindholmen


Høringsfrist 19. november 2018 16:00

Arendal Industrier har utarbeidet tiltaksplan for miljøtiltak i forurenset sjøbunn ved Vindholmen. Hensikten med tiltakene vil være å hindre utlekking og biologisk eksponering av miljø- og helseskadelige stoffer. Frist for innspill er 19.11.2018.

Regjeringens handlingsplan for forurenset sjøbunn, St. meld nr. 14 (2006-2007), «Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid» slår fast at det skal ryddes opp på land og i sjøbunn ved de mest forurensede skipsverftslokalitetene i Norge.

En nasjonal kartlegging av skipsverft er gjennomført, og basert på forurensningspotensialet er ca. 100 verft og verftslokaliteter prioritert for oppfølging fra forurensningsmyndighetene. Flere av havneområdene i Arendal er sterkt forurenset av tungmetaller, PCB, TBT og PAH-forbindelser. Virksomheten tilknyttet Arendal Industrier AS ved Vindholmen er en av disse.

Området på Vindholmen skal bygges ut med boliger. Tidligere utfylling i sjø skal fjernes slik at Løkholmen igjen blir en holme. Det er planlagt å etablere et attraktivt friområde med badebrygger og strand. Det skal tilrettelegges for mulig fremtidig fergeanløp på sørsiden av holmen.

Sjøbunnen ved Vindholmen er moderat og til dels sterkt forurenset av flere tungmetaller og organiske miljøgifter, blant annet kobber, sink og kvikksølv, PAH, PCB og TBT.

COWI har på vegne av Arendal Industrier utarbeidet tiltaksplan for miljøtiltak i forurenset sjøbunn ved Vindholmen. Hensikten med tiltaksplanen er å oppnå lokale, regionale og nasjonale miljømål for tilstand i vann. Det lokale miljømålet er at «bunnsedimentene i Arendalsområdet skal ikke være til hinder for utøvelse av rekreasjon og friluftsliv, fritidsfiske og –fangst, yrkesfiske og havnedrift...». I tillegg skal sedimentene ikke utgjøre en uakseptabel helserisiko for badende/brukere av friområdet ved Løkholmen.

Tiltaksmål

  • I de øverste 10 cm av sedimentene skal innholdet av organiske miljøgifter (PAH og PCB7) og tungmetaller (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn) være i tilstandsklasse II eller lavere i henhold til M-608, i minst 4 uker etter avsluttet tiltak i sjø.
  • Tiltak i sjø skal ikke medføre tilslamming av ålegrasforekomst ved Bakkeskjær. For å redusere risikoen bør tiltak utføres vinterstid, utenom ålegrasets vekstsesong.

Ifølge tiltaksplanen skal havbunnen ryddes for skrot og avfall og tildekkes med sand/rene masser. Under bunnskanning av området i juli 2018 ble det oppdaget vrak, og i september avdekket to stållektere som ønskes å fjerne så fort som mulig.

Det er foreslått kontinuerlig målinger av turbiditeten (partikkelkonsentrasjonen i vannet) under gjennomføring av tildekkingstiltak for Vindholmen. COWI foreslår at det etableres en turbiditetsgrense på 10 NTU overbakgrunnsverdiene gjennom et 20 minutters tidsintervall, og at målestasjonen ligger innen 50 m fra anleggsarbeidet.

Anslått oppstart for arbeidene med vrakfjerning er høsten 2018. Utgraving av kanal og ev. utdyping ved fergekai er planlagt våren 2019. Arbeidene med tildekking av forurenset sjøbunn er planlagt vinteren 2019, og forventet sluttføring er våren 2020.

Forespørsel om uttalelse

Tiltaksplanen (se høyre kolonne) legges ut til offentlig høring i tidsrommet 26.10.2018 – 19.11.2018. Høringen vil også bli varslet i lokale aviser, og dokumentene vil ligge tilgjengelig her på Fylkesmannens nettside gjennom hele høringsperioden. Vi ber aktuelle myndigheter og berørte naboer om informasjon om forhold som kan være relevante i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket.

Du kan gi innspill til tiltaksplanen, enten til fmavpost@fylkesmannen.no eller som brev til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. Frist for innspill til tiltaksplanen er 19.11.2018.