Utslipp i driftsfase for E18 Tvedestrand-Arendal


Høringsfrist 22. desember 2018 23:00

Nye Veier AS søker om tillatelse til utslipp i driftsfase for E18 Tvedestrand-Arendal

Drift av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal vil medføre utslipp av overvann fra vei og renset vaskevann fra tunnelene ved Fløyheia, Træfjell, Hesthag og Torsbuåsen. Forurensninger fra vei og tunnelvask vil vanligvis omfatte veistøv (suspendert stoff), tungmetaller, organiske miljøgifter, vegsalt, olje og såperester.

Tunnelene skal vaskes flere ganger pr. år og vaskevannet skal ledes gjennom lukket rensebasseng før utslipp til resipient. Renseanleggene vil ha utslipp til Storelva, Kjærhølen, Totjern og Longumvann. For å samle opp og håndtere overvann fra veien vil Nye Veier AS etablere åpne sedimentasjonsbassenger ved Kvennhuskilen, Sprøkilen og Årdalen.

Nye veier AS søker om utslippsgrenser for tunnelvaskevann  på 25 mg/l suspendert stoff og 1 mg/l olje og har foreslått et miljøovervåkningsprogram for utslipp fra renseanlegg og sedimentasjonsbassenger. Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i perioden 24. november – 22. desember 2018.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no, innen 22.desember2018.