Søknad om endring i tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg


Høringsfrist 02. november 2018 16:00

Agder Renovasjon IKS søker om endret tillatelse til årlig mottak av 40 000 tonn masser og utvidelse av kapasiteten i to trinn med økt deponikapasitet på 800 000 m3 og forventet levetid på ca. 30 år.

Agder Renovasjon IKS søker om endret tillatelse etter forurensningsloven § 18, jf. § 11 til årlig mottak av 40 000 tonn masser til deponi og utvidelse av kapasiteten til avfallsdeponiet. Deponiet skal utvides i to trinn. Trinn 1 gjelder utvidelse i høyden til kotehøyde +95 på dagens deponi. Trinn 2 gjelder utvidet deponiareal i nordvestre del av anlegget til maks kotehøyde +100.

Det nye arealet og den økte kotehøyden innebærer en økt deponikapasitet på 800 000 m3 og forventet levetid på ca. 30 år. Det foreligger revidert reguleringsplan for avfallsanlegget, datert 04.04.2018. Reguleringsplanen gir føringer for gradvis oppfylling med terrassering fra øst mot vest. Sigevann samles i lokalt lufte- og fellingsbasseng før det ledes til kommunalt nett.

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i perioden 5. okt. – 2. nov. 2018.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no innen 02.11.18.