Rafoss kraftverk - søknad om utslippstillatelse


Høringsfrist 17. desember 2018 16:00

Rafossen i Kvina.
Rafossen i Kvina. (Foto: Pål Alfred Larsen)

Sira-Kvina kraftselskap søker om om utslippstillatelse etter forurensningsloven til midlertidig anleggsarbeid i forbindelse med bygging av Rafoss kraftverk. Fylkesmannens miljøvernavdeling ber om innspill til søknaden innen 17. desember 2018.

Bakgrunn

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder mottok 06.11.2018 søknad fra Sira-Kvina kraftselskap om bygging av Rafoss kraftverk samt laksetrapp for å sikre opp- og nedvandring for fisk. Kraftverket vil benytte fallet mellom inntak ved Stegemoen på kote 125,5 og ned til utløpet ved bunnen av Rafossen ved kote 80,2. Årsproduksjonen er beregnet til ca. 34 GWh.

Det er også planlagt uttak av om lag 40 000 m3 tunnelmasser. Tunnelmassene vil bli brukt til etablering av adkomstvei til inntak og kraftverksområdet og til utbedring av kommunal vei. Overskuddsmasser vil bli lagt i deponi.

Anleggsarbeidene kan medføre utslipp til vassdrag (prosessvann fra tunneldriving), utslipp til grunn (oljeprodukter, kjemikalier m.m.) og støy.

Utbyggingen planlegges igangsatt våren 2019 og det forventes 2 års byggetid.

Innspill til søknaden

Vi ber aktuelle myndigheter og berørte naboer om informasjon om forhold som kan være av relevans i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no innen 17. desember 2018