Endret tillatelse for Brennevinsmyra avfallsanlegg


Høringsfrist 26. november 2018 16:00

Maren AS har søkt om økte rammer til mottak, mellomlagring og deponering av inntil 40 000 tonn forurensede masser per år på Brennevinsmyra avfallsanlegg, samt økte rammer for mottak og mellomlagring av avfall.

Maren AS har søkt om endret tillatelse etter forurensningsloven § 18 til mottak, mellomlagring og deponering av inntil 40 000 tonn forurensede masser per år, samt økte rammer for mottak og mellomlagring av avfallsfraksjoner som blant annet rent, behandlet og trykkimpregnert tre.

Endret tillatelse øker ikke total mengde som kan tas imot i deponiets levetid. Deponiet er bygd med dobbel bunntetting, og sigevann ledes gjennom et lokalt renseanlegg før utslipp til resipient Mannefjorden.

Med hjemmel i forurensningsforskriftens § 36-8 legges utkast til endret tillatelse ut til offentlig ettersyn i perioden 29. oktober – 26. november 2018.

Eventuelle merknader kan sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no innen 26. november 2018.