Rekrutteringstilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Kommunene kan søke tilskudd til psykologkompetanse - søknadsfrist 10. februar 2019.

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak utlyses med dette tilskudd på 205 millioner kroner for 2019. Bevilgningen er styrket med 50 millioner kroner i 2019.

Lovkrav om at kommunene skal ha psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og skal bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkravet.

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Det har vært en sterk økning i antall psykologer de siste årene. Samtidig er det fortsatt mange kommuner som oppgir at de ikke har psykologkompetanse. 

I 2019 er bevilgningen styrket med 50 mill. kr og det legges dermed til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkravet trer i kraft. 2019 er siste året kommunene har mulighet til å søke om tilskudd. Fra 2020 legges midlene inn i kommunenes frie inntekter.

Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd har høyest prioritet.

Kommuner som søker om å benytte psykologen i rusarbeid og/eller inn mot gruppen eldre 65 år + har høy prioritet.

Se ytterligere informasjon om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets nettside.