Charles får bo med sin kone på sykehjemmet

Hvorfor kunne ikke Fylkesmannen gi ham den muligheten da klagen ble behandlet?

Alle gleder seg med Charles, så hvorfor ga ikke Fylkesmannen ham medhold i klagen?

Et sykehjem er en medisinsk behandlingsinstitusjon, og er noe mer enn en omsorgsbolig eller et bokollektiv. Det vil si at for å ha rett til sykehjemsplass, må du være mer enn avhengig av tilsyn og praktisk hjelp til matlaging, innkjøp, dusj osv.

Du skal kunne få de tjenester du ønsker i eget hjem for å kunne bo der lengst mulig. I sin natur har en institusjon større muligheter for å tilby kontinuerlig overvåking og gi mer kontinuitet i oppfølging av en tilstand.

Mange med demens vil etter hvert også bli avhengig av de rammene som ligger i en institusjon. Pasienter med demens vil ofte fungere bedre i miljø tilrettelagt for disse, med personale som er spesielt kvalifisert og med aktiviteter lagt opp deretter, mens pasienter med mange sykdommer som kanskje også er ustabile i sin natur, vil ha andre behov. Det er slike ting kommunene skal vurdere når de får søknader, og som vi ser etter i vår behandling av klager.

Loven sier at faglige forsvarlighet skal ivaretas, og vurderingene skal gjøres på et individuelt grunnlag. Fylkesmannens oppgave er å påse at lovens minstekrav er oppfylt. Vi erfarer at forventningene i mange tilfeller ligger ut over dette. Oftest ytes også tjenester på et høyere nivå, men vi kan ikke pålegge kommunene å levere tjenester utover minstekravet.

Det er imidlertid ikke noe til hinder for at kommunen legger til grunn en praksis i sitt tjenestetilbud som ligger over lovens minstekrav, og det er selvfølgelig hyggelig at kommunen i saker som denne finner er god løsning. Dette ligger imidlertid ikke til fylkesmannens mandat.