Ny lærernorm kan kreve flere lærere i Agder

Den nye normen gjelder fra dette skoleåret. Det er til dels store variasjoner mellom kommunene og mellom skoler innad i kommunene. 

Stortinget har bestemt en ny lærernorm for den offentlige grunnskolen – en ny regel for lærertetthet. Med lærertetthet menes i denne sammenheng hvor mange elever det er per lærer i vanlig undervisning. Den nye normen gjelder fra dette skoleåret og sier at fra høsten 2018 skal det være minst en lærer per 16 elever på 1.-4. trinn og minst en lærer per 21 elever på 5.-10. trinn. Fra skolestart 2019 skal antallet elever være 15 for 1.-4. trinn og 20 for 5.-7. trinn. 

Læreren viktigst

I skolen er læreren den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Lærernormen er særlig tenkt som et middel for å forsterke den tidlige innsatsen i skolen og for å gi lærerne bedre tid til å se og støtte hver enkelt elev. 

Den nye normen gjelder for såkalte hovedtrinn. Det er tre hovedtrinn ,1-4, 5-7 og 8-10. På trinn innenfor hvert hovedtrinn vil det kunne være variasjoner og rom for fleksibilitet. På en skole kan det for eksempel være en lærer per 20 elever på 4. trinn og en lærer per 15 elever på 1. trinn – men samlet for hovedtrinnet 1.-4. trinn, skal det på skolen være minst en lærer per 16 elever. 

700 millioner i øremerkede midler

Kommunene som skoleeiere må selv beregne hvor mange lærerårsverk det er behov for på den enkelte skole for å oppfylle den nye lærernormen. For hjelp til å oppfylle normen, gir staten øremerkede midler på om lag 700 millioner kroner til kommunene høsten 2018. I 2019 vil det også komme øremerkede midler, mens fra 2020 er planen at kostnader knyttet til norm for lærertetthet tas høyde for i det ordinære rammetilskuddet fra staten til kommunene. 

Tall kommer i desember

Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), et system for registrering av opplysninger om grunnskolen i Norge, skal brukes for både å få oversikt over lærertetthet og beregne hva kommunene skal få av øremerkede midler. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har som oppgave å sørge for at opplysningene for skolene i Agder blir registrert så korrekt som mulig i GSI. Tall på lærertetthet i Agder for inneværende skoleår blir offentliggjort i GSI i løpet av desember. 

Store variasjoner mellom kommunene

Det blir interessant å følge hvordan kommunene i Agder klarer å oppfylle Stortingets vedtak om lærernorm. Med utgangspunkt i tall på lærertetthet for forrige skoleår, er det grunn til å være positivt forventningsfulle. Lærertettheten på skolene samlet sett på fylkesnivå, var for begge fylkene i Agder innenfor normen som nå er vedtatt. Det er likevel til dels store variasjoner mellom kommunene og mellom skoler innad i kommunene. For enkelte kommuner og skoler i Agder, vil oppfylling av lærernormen kreve tilsetting av flere lærere eller omplassering av lærerressurser internt i skolen eller i kommunen. 

Fylkesmannen vil følge kommunenes oppfylling av lærernormen tett. 

Tore K. Haus
Utdanningsdirektør 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kontaktpersoner