Representant for enslig mindreårig asylsøker

En representant er en juridisk erstatter for foreldrene. En representant har ikke den daglige omsorgen, men skal ivareta den mindreåriges juridiske interesser og andre forhold som er tillagt foreldreansvaret. Representanten skal hjelpe den mindreårige i forbindelse med asylsaken, og skal for eksempel være til stede i samtaler med utlendingsmyndighetene. 

Representanten skal sikre at

  • alle vedtak som gjøres er til barnets beste, og eventuelt klage på vedtakene på barnets vegne
  • barnet blir hørt
  • barnet får passende omsorg, bosted, utdanning, språklig støtte og helsestell

Barnets behov

Barnet trenger en voksen han eller hun kan være trygg på, og som ivaretar de spesielle behovene barnet har. Det er viktig at representanten har gode kunnskaper om det norske samfunnet, norsk språk og at han eller hun kan orientere seg i det offentlige systemet. Vervet krever at du er et medmenneske, samtidig som du skal sikre at barnets rettigheter blir ivaretatt. Fylkesmannen vurderer om du tilfredsstiller kravene til å bli representant, og tilbyr også nødvendig opplæring og veiledning. 

Vis mer


Kontakt oss

Vi har telefontid hver dag kl. 12.00-14.30.

Telefon: 62 55 10 02

E-post: fminpost@fylkesmannen.no

Kontaktpersoner:

Bernhard A. Caspari, avdelingsdirektør

Anne Klafstad
Aud Helen Hølmen
Berit Midthus
Berit Strand-Larsen
Edith Maria Smith
Eva Evje
Hanne Kristin Bratlie
Ingebjørg Gaukerud
Maj C Stenersen Lund
Maren Oftedal
Marit Kolstad
Nina Martinsen
Nina Nordhagen
Rannveig Volla
Renate Svare
Thea Josten
Unni Culina