Nye retningslinjer ved etterarbeid ved avslutning av vergeoppdrag

SRF har innført nye retningslinjer. Tidligere praksis med at det ble godkjent et standardmessig tillegg er ikke lenger gjeldende.

Vergen må heretter søke om godtgjøring for etterarbeid. Dette gjelder uansett hva som er årsaken til at oppdraget avsluttes. I søknaden må det fremkomme dato for arbeidet, oppgaven som er utført og tidsbruken avrundet til nærmeste 5 minutt.

Det vises til rundskriv 1-2014- Utgiftsdekning og godtgjøring til verger og representanter fra Statens sivilrettsforvaltning der det er gitt retningslinjer for når etterarbeid i forbindelse med avslutning av vergeoppdrag kan kreves godtgjort.

Statens Sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen legger til grunn at det vanligvis vil være tilstrekkelig med 2 – 3 timer til etterarbeid.

Kontaktpersoner