Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Fylkesmannen er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Fylkesmannen du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Fylkesmannen avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Fylkesmannen sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer

 

 


19.10.2020

Kurs for nye representanter og verger for mindreårige

Fylkesmannen i Oslo og Viken skal gjennomføre opplæring for en gruppe nye representanter og verger for mindreårige 26. og 27. oktober og 2. og 3. november. Opplæringen vil være digital, med fire bolker på tre timer hver dag

08.07.2020

Utsendelse av purrebrev ifb. vergeregnskap for 2019

Vi har sendt ut purrebrev i forbindelse med innsending av vergeregnskap for 2019. Flere av dere som har sendt inn alle dokumentene har fått purrebrevet. Dette beklager vi. Dersom du mener at du har sendt inn fullstendighetserklæring, skattemelding, årsoppgaver og kontoutskrifter for 2019 kan du se bort fra dette brevet. Vi gjør oppmerksom på at det står feil år i brevet, det skal stå kontoutskrifter for 01.01.19 -31.12.19. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss. 

23.06.2020

Kurs for verger 30.06.2020

Fylkesmannen inviterer til elektronisk kurs på TEAMS 30.06.2020. Tema: pårørenderollen og vergerollen.

19.03.2020

Innlevering av vergeregnskap

På grunn av koronasituasjonen er det til stor hjelp om flest mulig sender vergeregnskapet og andre meldinger digitalt. Fristen for å levere årsregnskap er 30. april. Du finner mer informasjon her.

13.03.2020

Informasjon til verger ang. koronaviruset

På grunn av smittefaren ber vi våre verger vise varsomhet, og følge de nasjonale rådene.

13.03.2020

Tilgjengelighet på vergemålsavdelingen pga. koronautbruddet

Alle ansatte på vergemålsavdelingen har for tiden hjemmekontor. Vi er derfor bare tilgjengelig på telefon og epost. Det avholdes ikke møter for tiden, og vi har ikke mulighet til å møte personer i resepsjonen.

11.02.2020

Kurs for verger våren 2020

Vergekurs på Hamar 01.04.20 er avlyst

11.02.2020

Innsending av vergeregnskap for 2020

Verger som har regnskapsplikt skal sende inn fullstendig vergeregnskap til fylkesmannen innen 30. april 2020.

21.01.2020

Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.

13.01.2020

Saksbehandlingstid på vergemålsavdelingen

Vi prioriterer sakene etter føringer vi har fått fra våre overordnede instanser. Hvor lang tid det tar å behandle en søknad eller henvendelse avhenger av hvor mange saker vi har til behandling, antall henvendelser fra publikum og andre oppgaver vi er pålagt å behandle.

10.12.2019

Vergemålssaker for personer i Lunner og Jevnaker overføres til Fylkesmannen i Oslo og Viken

Jevnaker og Lunner endrer fylkestilhørighet fra og med 01.01.2020. Dette innebærer at Fylkesmannen i Oslo og Viken overtar ansvaret fra Fylkesmannen i Innlandet for oppfølgingen av vergemålssakene for personer som bor i disse kommunene.

26.09.2019

Meld deg på vergekurs!

I høst arrangerer vi vergekurs på Gjøvik,  Elverum  og Lillehammer - meld deg på

12.09.2019

Begrenset åpningstid

Fredag 13.09: kontoret er stengt fra kl. 12.00 Mandag 16.09: kontoret er stengt Fra 17.09 har vi ordinære åpningstider.   Telefontid fra kl. 12.00 til kl. 14.30.    

24.06.2019

Telefontid på vergemålsavdelingen fra 1. juli

Det vil bli redusert bemanning på telefon fra 1.juli til 15. august på grunn av ferieavvikling. Telefontiden er fra kl. 12.00 til 14.30 Du kan også nå oss ved å sende en epost til fminpost@fylkesmannen.no Vi har for tiden lang saksbehandlingstid. Vi har et køsystem, og behandler sakene fortløpende.  

15.05.2019

Vergekurset i Kongsvinger er avlyst

Dato: 27.05.2019. Sted: Sentrum videregående skole, Kongsvinger Tidspunkt: 16.00 - 20.00 Påmeldingsfrist: 23.05.2019   PGA. FOR FÅ PÅMELDTE ER KURSET AVLYST !!

03.05.2019

Åpningstid på telefon er fra 2. mai kl. 12.00 til 14.30.

Vi har for tiden en krevende ressurssituasjon og høye restanser. Vi må derfor redusere åpningstid på telefon en tid framover. Dette i et forsøk på å få raskere saksbehandlingstid. Vi håper dette ikke medfører problemer for dere.

27.03.2019

Kurs for verger 8. april 2019

Sted: Strand Hotell Gjøvik Tidspunkt:  kl. 17.00 - 21.00   Påmeldingsfrist 4. april 2019.  

04.02.2019

Gjennomgang av saker hvor vergemål kan være opprettet mot den enkeltes vilje

Det sendes i disse dager ut brev til alle personer som er registrert som ikke samtykkekompetente og deres verger. I brevet gis det informasjon om hvordan vergemålet kan oppheves dersom det er ønskelig.

18.01.2019

Knut på tur – fra fjell til flatbygd

Fylkesmann Knut Storberget besøker stadig flere av Innlandets 48 kommuner; mandag denne uka fjellkommunene Dovre og Lesja og torsdag Ringsaker. Der sto vellykket byutvikling i Brumunddal på agendaen.

10.01.2019

Fylkesmannen har startet på sin kommunetur

I løpet av 100 dager skal Innlandets nye fylkesmann, Knut Storberget, besøke samtlige 48 kommuner. I går startet han i Løten.

02.01.2019

- Ta initiativ til gagn og beste….

Den nye fylkesmannen, Knut Storberget, griper til fylkesmannsinstruksen når han snakker om sine ambisjoner for «Fylkesmannen i Innlandet». Han vil ta initiativ.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kontakt oss

Vi har telefontid hver dag kl. 12.00-14.30.

Telefon: 62 55 10 02

E-post: fminpost@fylkesmannen.no

Kontaktpersoner:

Bernhard A. Caspari, avdelingsdirektør

Anne Klafstad

Anne Lise O. Nyberget

Berit Midthus

Berit Strand-Larsen

Edith Maria Smith

Hanne Kristin Bratlie

Hanne Sofie Bjerkås Liljan

Heidi Syverstad

Ingebjørg Gaukerud

Julie Emilsen

Maj C Stenersen Lund

Maren Oftedal

Marit Kolstad

Nina Martinsen

Nina Nordhagen Paulsen

Rannveig Volla

Siv Irene Helgevold

Unni Culina

 

Studenter som jobber hos oss: 

Tonje Børresen

Henrik Kjærnsli

Olav Nilsen Kristiansen

Aurora Skotte

Fabrice Bulonge Buhendwa