Fylkesberedskapsrådet

Fylkesmannen er leder av Fylkesberedskapsrådet
Fylkesmannen er leder av Fylkesberedskapsrådet (Foto: Erik Haugen / Fylkesmannen i Innlandet)

Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks (2015) fastsetter at det i hvert fylke skal være et beredskapsråd som skal drøfte beredskapsspørsmål og være et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeidet på de forskjellige områdene. 

Hva er Fylkesberedskapsrådet?

Fylkesmannen skal oppnevne et fylkesberedskapsråd som ledes av fylkesmannen. Hele rådet skal innkalles minst én gang i året. Fylkesmannen avgjør for øvrig hvor ofte rådet skal møtes.

Hvem sitter i fylkesberedskapsrådet?

Fylkesberedskapsrådet skal bestå av representanter for regionale aktører med ansvar for kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, ledere fra politiet og øvrige nødetater, Forsvaret, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, fylkeskommunen og statlige etater med vesentlige beredskapsoppgaver i fylket. Fylkesmannen kan invitere andre aktører. Sammensetningen av rådet kan variere i forhold til krisens art.

Hva er fylkesberedskapsrådets rolle?

Fylkesberedskapsrådets roller er å:

 • døfte relevante samfunnssikkerhets- og beredskapsspørsmål og være en arena for oversikt og gjensidige orienteringer
 • bidra til et felles risiko- og sårbarhetsbilde og en felles plattform for planlegging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i fylket.
 • være forberedt på å bistå i fylkesmannens samordning av krisehåndtering

Fylkesberedskapsrådet i Innlandet

Per 1. januar 2019

 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Forsvaret ved HV-05
 • Oppland sivilforsvarsdistrikt
 • Hedmark sivilforsvarsdistrikt
 • Oppland fylkeskommune
 • Hedmark fylkeskommune
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Innlandet politidistrikt
 • 110-sentralen
 • Statens vegvesen - veiavdeling Hedmark
 • Statens vegvesen - veiavdeling Oppland
 • Bane Nor
 • NVE
 • Telenor
 • Kraftforsyningens distriktssjef
 • Mattilsynet
 • NRK Hedmark og Oppland
 • Den norske kirke ved Hamar bispedømme
 • Røde kors
 • Norsk folkehjelp