Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling - nytt rundskriv

Nytt rundskriv
Nytt rundskriv (Foto: Fylkesmannen i Hedmark)

Det er kommet et nytt rundskriv for samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling. Formålet med rundskrivet er å redegjøre for de reglene i plan- og bygningsloven som ivaretar hensynet til samfunnssikkerhet.

Nytt rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling er lagt ut på kommunal og moderniseringsdepartementets nettsider. Se vedlagt lenke.

Rundskrivet erstatter tidligere rundskriv T-5/97 Fareområder - arealplanlegging og utbygging i fareområder.

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjøre rundskrivet kjent for sine planarbeidere.