Masseuttak og flomsikring langs Frya

NVE, Innlandet fylkeskommune, Fylkesmannen og Ringebu kommune er enige om ett av to områder for uttak av masser i Frya.

Det har i dag vært gjennomført mekling om reguleringsplan for flomsikring av Frya elv. Alle involverte parter er enige om at det er viktig å finne gode løsninger for flomsiking av næringsarealer og infrastruktur langs Frya. Uenigheten går på hvilke tiltak som fungerer best.

Enighet om planen i de øvre delene av Frya

NVE, Innlandet fylkeskommune, Fylkesmannen og Ringebu kommune er enige om at planen kan vedtas for de øvre områdene av planen, som omfatter masseuttak oppstrøms renseanlegget, som et ledd i flomforebyggingen.

Fikk tilskudd – bygger flomvoller rundt renseanlegget

Det var videre dialog om mulige løsninger for å forlenge flomvollene i nedre del av elva. Kommunen har igangsatt arbeid med slik flomforebygging ved renseanlegget og har tidligere i vår fått tilskudd til dette fra Fylkesmannen.

Vil bistå kommunen med å søke midler

Foreslått masseuttak i Fryas utløp ble det ikke enighet om. Dette punktet, samt plassering av flomvoller, sendes nå til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.

For å få tilstrekkelig kunnskap om hvilke tiltak som vil ha størst flomforebyggende effekt, vil statlige og regionale myndigheter bistå kommunen med en søknad til Lågenrådet om midler til å utrede dette.

NVE vil også bistå med å veilede i en eventuell søknadsprosess om konsesjon.

Kontaktpersoner