FylkesROS

Fylkesmannen skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i fylket ved å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse (fylkesROS). Fylkesmannen i Innlandet er i prosess med å utarbeide en ny ROS-analyse for fylket. 

Et felles produkt

Fylkesmannen skal utarbeide ROS-analysen i nært samarbeid med regionale aktører. Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og kunnskap fra kommunenes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser skal inngå i analysen.

Fylkesmannen skal revidere fylkesROS ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet og minimum hvert fjerde år.

Felles platform

FylkesROS skal danne en felles plattform for å forebygge uønskede hendelser og styrke samordningen av det regionale arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Oppfølging- og tiltaksplan

Med utgangspunkt i fylkesROS skal Fylkesmannen utarbeide en oppfølgingsplan med ansvarsavklaringer. Oppfølgingsplanen skal være fireårig og oppdateres årlig.