Ber for Kvamskleiva-utbedring

Den farlig strekningen av E16 ved Kvamskleiva i Vang er en beredskapsmessig utfordring. Nå ber Fylkesmannen i Innlandet tre departement om at utbedring gjennomføres så raskt som mulig.

E16 ved Kvamskleiva er til dels smal og vanskelig framkommelig, og har i en årrekke vært svært rasutsatt.

Problematisk for utrykningskjøretøy
Den smale, rasutsatte vegen er et problem for framkommeligheten, men er også en beredskapsmessig utfordring, spesielt for utrykningskjøretøy. Hvis veien er stengt tar omkjøring cirka 60 min, og er derfor ikke et reelt alternativ dersom behovet er akutt. Derfor har fylkesmann Knut Storberget og fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund nå skrevet brev til Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartement og Samferdselsdepartementet. Der ber de om at prosjektet med å utbedre vegen gjennomføres så raskt som overhode mulig.

Bredere, mindre rasutsatt i framtida
Statens vegvesen region øst har prioritert vegstrekningen i de senere år. Ny E16 ved Kvamskleiva er ferdig regulert og byggeplanlagt. Det vil blant annet gi en vegbredde på 8,5 meter og en ny tunnel som gjør strekningen vesentlig mindre rasutsatt. Prosjektet ligger nå lagt inn i Nasjonal transportplans andre periode. 

E16 er en hovedfartsåre mellom Vestlandet og Innlandet, og er en viktig strekning både lokalt og nasjonalt. Strekningen har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 1425, hvorav 15 prosent består av lange kjøretøy. På det smaleste er veien kun 5,9 m bred, noe som gjør at to trailere nesten ikke kommer forbi hverandre. På strekningen er det også registrert om lag 170 nedfall av is og stein årlig.

Kontaktpersoner