Tilsyn med helsemessig beredskap

Fylkesmannen avgjør om det skal gjennomføres tilsyn med helsemessig beredskap i kommunene basert på kunnskap om risiko og sårbarhet.

Gjennomføring

Tilsyn med helsemessig beredskap i kommuene skal gjennomføres som felles tilsyn med fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven.

Tips til planverk

Noen kommuner ønsker å ha en egen plan. Andre har integrert helse- og sosial beredskap i kvalitetssystemet, eller i overordnet beredskapsplan.

Uansett hvordan man organiserer arbeidet med helse- og sosial beredskap i kommunen må momentene i malen som ligger linket under Dokumenter være med i planen for helse- og sosial beredskap.

Tips - Hvordan lage en god helseberedskapsplan?