Personellsikkerhet og klarering

Her kan du finne informasjon om personellsikkerhet og klarering.

Sikkerhetsklarering av personale - et forebyggende tiltak etter krav i Sikkerhetsloven

Sikkerhetsloven angir minimumskravene for beskyttelse av informasjon og objekter av betydning for rikets eller alliertes sikkerhet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser. Regelverket fastsetter forebyggende tiltak mot forberedelse til, forsøk på og gjennomføring av spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger. Sikkerhetsklarering av personale kan være et slikt tiltak.

Loven gjelder for alle forvaltningsorganer som er i besittelse av skjermingsverdig informasjon eller objekt. I tillegg gjelder loven for leverandører til forvaltningsorganer når leverandøren kan få tilgang til skjermingsverdig informasjon eller objekt.

Personkontroll og klarering

Fra 1. januar 2018 er det én sivil klareringsmyndighet for sivil sektor (SKM).

Ny adresse

Brev i forbindelse med sikkerhetsklarering skal sendes til:

Sivil klareringsmyndighet

Postboks 100

1501 Moss

Viktig å huske på

 • Alle kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap og fylkesmenn som søker om sikkerhetsklarerte for ansatte i egen virksomhet er «anmodende myndighet».
 • Fylkesmannen er anmodende myndighet for egne ansatte, øverste leder for kommunene (rådmann), øverste leder for relevante interkommunale selskap og medlemmer i fylkesberedskapsrådet som ikke har en anmodende myndighet i egen fagkanal.
 • For rådmenn skal sikkerhetsklareringen gå gjennom de respektive Fylkesmenn. Fylkesmannen skal fylle ut del 1 i personopplysningsblanketten og sende søknaden videre til SKM.
 • Personopplysningsblanketter blir endret fra tid til annen. Det er viktig å benytte blanketten som til en hver tid er siste utgave, for å være sikker på at søknaden vil bli behandlet.
 • Det er viktig at personopplysningsblanketten er korrekt utfylt. Personopplysningsblanketten og veilederen finnes her. I tillegg er det lagt ut generell informasjon om sikkerhetsklarering her. 
 • Alle anmodende myndigheter må kontrollere at blanketten er korrekt utfylt. 
 • Personopplysningsblanketter skal sendes i dobbel konvolutt. Selve blanketten skal ligge i den indre konvolutten som skal være merket: «SKM – PERSONKONTROLL» eller «Fylkesmannen – PERSONKONTROLL» for rådmennene som skal gå via Fylkesmannen.
 • Anmodende myndighet er selv ansvarlig for å ivareta personkontrollopplysninger i henhold til sikkerhetsloven og virksomhetsikkerhetsforskriften.

Informasjon fra Sivil klareringsmyndighet

 • Den som skal klareres skal bruke veilederen til hjelp ved utfylling av skjema.
 • Det bør etableres gode interne rutiner for veiledning av de som skal klareres. Spesielt autorisasjonsansvarlege bør legge vekt på å veilede egne ansatte som skal fylle ut skjema
 • Anmodende virksomhet må gi en god og forståelig begrunnelse for klareringen. Unngå fagterminologi og interne uttrykk. Skriv tydelig. Klareringsmyndigheten vil avvise blanketter der klareringsbehovet ikke er tilstrekkelig begrunnet eller godt nok dokumentert.
 • SKM har ikke behov for at anmodende virksomhet skriver følgebrev til personopplysningsblanketten.

Kommuner og andre etater som trenger veiledning om sikkerhetsklarering og utfylling av blanketten kan ta kontakt med fylkesmannen.

Hvem bør være sikkerhetsklarerte i kommunene?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler alle kommunene til å ha minimum tre sikkerhetsklarerte ansatte. Brevet fra DSB ligger vedlagt til informasjon.

Nytt fra 1. januar 2019

Ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar 2019. Dere kan finne mer om dette på nettsiden til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.


Kontaktpersoner

Klareringsmyndighet

Ferdig utfylte klareringsskjema sendes til den sentrale sikkerhetsklarerings-myndigheten i sivil sektor - Sivil klareringsmyndighet,  Postboks 100, 1501 Moss.

Utfylt personopplysningsskjema sendes i dobbel konvolutt der innerkonvolutten er merket med personkontroll.

Anmodning om klarering for rådmenn skal fortsatt sendes til Fylkesmannen i Innlandet.