EPS-plan

Et evakuerte- og pårørendesenter (EPS) er et sted hvor kommunen og politiet kan ta i mot, registrere og følge opp, fortrinnsvis fysisk uskadde, evakuerte fra et skadested og eventuelt gjenforene dem med sine pårørende.

Pårørende og etterlatte som ikke blir gjenforent med sine egne fordi vedkommende har mistet livet, er skadet eller savnet skal også få nødvendig krisehjelp ved EPS.

Felles plan for evakuerte- og pårørendesenter (EPS) i Gjøvikregionen er utarbeidet for å
kunne utnytte kommunenes og andre organisasjoners samlede ressurser på tvers og på en
optimal måte ved hendelser i regionen.

Planen skal være en felles plattform å jobbe ut fra for å nå målet om en best mulig
ivaretagelse av evakuerte og pårørende. Videre skal planen bidra til å sikre et godt samvirke
mellom nødetater, kommuner og andre organisasjoner i dette viktige arbeidet.