Atomhendelse

Radioaktiv forurensning eller stråling kan gi helseskader. Kommunen må ha planer for håndtering og informasjon til befolkningen dersom en slik hendelse skjer.

Plangrunnlag for kommunal atomberedskap

DSA har laget et dokument gir veiledning for hvordan kommunene kan etablere en atomberedskap som er samordnet med den nasjonale atomberedskapsorganisasjonen og tilpasset lokale behov.

Plangrunnlaget legger til grunn at kommunens beredskap ved atomhendelser er integrert i
kommunens øvrige beredskap. Det betyr bl.a. at atomhendelser må inkluderes i kommunens
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, og at kommunens atomberedskapsplan inngår i eller kobles til kommunens øvrige beredskapsplan(er). Hensikten er videre å forklare hva som må og hva som bør vurderes i arbeidet med en lokalt tilpasset atomberedskapsplan.

Hjemmel, roller og ansvar

Kommunens plikt til å etablere beredskap mot atomhendelser er hjemlet i sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15 om beredskap innenfor den kommunale tjenesteproduksjonen. Det er naturlig at det som omhandler atomberedskap i ROS analysen og planverk inngår i kommunens helthetlige arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Kommunens rolle og oppgave ved atomhendelser vil være å opprettholde egen
tjenesteproduksjon. Kommunen skal bistå andre myndigheter med ansvar for gjennomføring av
tiltak, generell ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og formidling av lokalt tilpasset informasjon, herunder også befolkningsvarsling. 

Atomberedskap i kommunens beredskapsplanverk

Kommunene skal bruke sin ROS-analyse til å utarbeide en atomberedskapsplan.

Atomberedskapsplanen vil være en utvidelse av eksisterende beredskapsplanverk. I praktiske
handlinger vil dette stort sett være lignende oppgaver som kommunene ellers også har under
andre beredskapshendelser.

Basert på at en atomhendelse innebærer mange av de samme tiltakene som andre beredskapshendelser, kan kommunens atomberedskapsplan sannsynligvis favnes i ett eller flere tiltakskort som oppsummerer kommunens rolle ved en atomhendelse og dermed vise til andre deler av beredskapsplanverket som f.eks.:

  • Informasjonsplan
  • Plan for befolkningsvarsling
  • Evakueringsplan

Generelle råd

På nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) finnes det en del generelle råd. Ved en atomhendelse, hvor radioaktive stoffer blir spredt eller befolkningen på andre måter blir utsatt for stråling, vil det være kriseutvalget for atomberedskap som vil iverksette tiltak for å redusere konsekvensene og gi råd og pålegg for å beskytte befolkningen.

DSA har laget en oversikt over råd og pålegg som kan bli gitt som tiltak ved ulike atomhendelser, og hva du selv kan gjøre for å beskytte deg.

Når et tiltak blir iverksatt, vil myndighetene komme med mer detaljert informasjon om gjennomføringen. Situasjonen kan fort forandre seg. Følg derfor med på radio, tv eller internett for å få oppdatert informasjon om myndighetenes råd.

Mer informasjon

Du kan finne mer informasjon om stråling, atomhendelser og atomberedskap på fylkesmannen sine sider under "Atomberedskap"