Kommuneundersøkelsen 2020 - Kommunene i Innlandet tar beredskap på alvor

DSBs årlige kommuneundersøkelse viser at hele 88 prosent av kommunene har øvd overordnet beredskapsplan siste to år. 100 prosent av innlandskommunene besvarte undersøkelsen.

Norske kommuner skal kartlegge risiko og sårbarhet, forebygge uønskede hendelser og bygge opp beredskap og krisehåndteringsevne, slik at de kan utvikle trygge og robuste lokalsamfunn.

- Vi vet aldri når en uønsket hendelse vil ramme en kommune, eller hvilke påkjenninger kommunen og befolkningen vil utsettes for. Det viser den pågående pandemien oss, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

DSBs kommuneundersøkelse er gjennomført hvert år siden 2002.

Beredskapskrav til kommunene

Kommuneundersøkelsen viser at de aller fleste kommuner tilfredsstiller lov- og forskriftskravene til kommunal beredskapsplikt, som er det lovverket som regulerer kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Kravene innebærer blant annet at kommunene skal ha oppdaterte risikoanalyser og beredskapsplaner.

- Det er gledelig å se at kommunenes arbeid på dette fagfeltet blir stadig bedre. Det største forbedringspotensialet ligger i å ha oppdaterte planer. Det er også viktig at arbeidet med samfunnssikkerhet ikke blir en pliktøvelse, men en del av et systematisk og langsiktig arbeid, sier Aarsæther. 

Utvalgte tall fra Kommuneundersøkelsen

  • 99 prosent av kommunene har besvart årets kommuneundersøkelse.
  • 61 prosent av kommunene har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som oppfyller utvalgte krav.
  • 24 prosent av kommunene mangler bare ett minimumskrav for å oppnå 100 prosent. Kravet de fleste mangler er en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse.
  • 57 prosent av kommunene har en overordnet beredskapsplan som oppfyller utvalgte krav. 28 prosent mangler bare ett minimumskrav for å oppnå 100 prosent.
  • 88 prosent av kommunene har øvd overordnet beredskapsplan siste to år.
  • 74 prosent av kommunene har en plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen.

Hva med innlandskommunene?

100% av Innlandskommunene besvarte undersøkelsen i år. Undersøkelsen viser at andelen kommuner som oppfyller minimumskravene til overordnet beredskapsplan har gått fram siden i fjor. Når det gjelder oppfyllelsen av minimumskravene til helhetlig ROS-analyse og plan for oppfølging har kommunene hatt en svak tilbakegang, men tilbakegangen er gjennomgående for hele landet.

Resultatene fra kommuneundersøkelsen og tidligere undersøkelser vil bli gjenstand for analyse hos Fylkesmannen. Vi vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.

Les hele undersøkelsen her