Regionalt bygdeutviklingsprogram 2019-2022

Med 20 % av landets produktive jordbruksareal, 30 % av landets produktive skogareal og 40 % av den årlige avvirkningen av skog i Norge blir det nye fylket Innlandet Norges desidert største landbruksregion. Nå skal Regionalt bygdeutviklingsprogram for det nye fylket peke ut kursen for hvordan landbruket skal utvikles videre i Innlandet.

Hedmark og Oppland står for 10 milliarder kroner i årlig verdiskaping i nær komplette verdikjeder for jord og skog, dvs. cirka 8 % av samlet verdiskaping i regionen. Landbruket gir grunnlag for 23.000 arbeidsplasser, tilsvarende 13 % av samlet sysselsetting). Innlandet har en grønn kunnskapsproduksjon på alle nivå (7 landbruksfaglige læresteder) og har Norges ledende bioøkonomiklynge i Mjøsregionen. Dette er et godt utgangspunkt for å utvikle landbruket videre.

Nå skal Hedmark og Oppland i samarbeid utforme Regionalt bygdeutviklingsprogram for 2019-2022. Styringsgruppa består av fylkesmennene, fylkeskommunene, bondelagene, bonde- og småbrukarlagene, Innovasjon Norge og skogeierlagene i de to fylkene.

I mars 2018 ble det arrangert innspillsmøter hvor det var anledning til å komme med synspunkter på innretning og prioritering i de tre delprogrammene «Regionalt næringsgprogram», «Regionalt miljøprogram» og «Regionalt skog- og klimaprogram», samt hvordan man kan trekke synergier mellom de tre delprogrammene. Se alle mottatte innspill i linken.

Det nye programmet skal være ferdig innen utgangen av 2018.

14.06.2018

Optimisme og pågangsmot

De aller fleste gårdbrukerne i Innlandet driver godt og gjør det bra økonomisk. Landbruket er preget av pågangsmot. Det viser tall fra undersøkelsen Trender i landbruket. 


14.03.2018

Innspill RBU

Frist for å sende inn innspill til Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark og Oppland er 23. mars.


09.03.2018

Plansjer i innspillsmøtene

Her er plansjene fra presentasjonene brukt i innspillsmøtene om Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU):