Klage på reguleringsplan for Margarinfabrikken, Lillehammer førte ikke frem

Klager mente at kommunen tillot for høye bygninger på planområdet. Fylkesmannen kom frem til at Lillehammer kommune har hatt et overordnet mål om fortetting, og at reguleringsplanen er i tråd med dette.

Klager krevde også en konsekvensutredning. Fylkesrmannen kom frem til at ulemper på nærliggende eiendommer ikke var av den grad at vilkårene for krav om konsekvensutredning var oppfylt. 

Etter at reguleringsplanen ble vedtatt fattet Lillehammer kommune vedtak om ny byplan. Byplanen har en annen høydebegrensning enn reguleringsplanen.

Høringsinnspill og klage vurdert på en tilfredsstillende måte

Selv om tilsynelatende motstrid i to planer vedtatt med kort mellomrom er overraskende, og også det forhold at kommunen ikke har kommentert den potensielle motstriden i sin saksbehandling, har Fylkesmannen etter en grundig vurdering ikke funnet det hensiktsmessig å gå dypere inn i tolkingen av byplanen punkt 3.1.6.3a. Fylkesmannen anser at kommunen har vurdert relevante hensyn i planbeskrivelsen, deriblant spørsmålet om høyder. Den har vurdert både høringsinnspill og klagen på en tilfredsstillende måte. Fylkesmannen kan ikke se at det er begått åpenbare feil eller at det foreligger mangler knyttet til utredning og vurdering etter de generelle prosesskravene i plan- og bygningsloven. Kommunens saksbehandling er tilfredsstillende på et generelt og overordnet nivå.

Kommunens vedtak stadfestes

Fylkesmannen finner at kommunens vurderinger ligger innenfor kommunens frie reguleringsskjønn, og skjønnsutøvelse og interesseavveining fremstår som saklig og ikke vilkårlig. Etter dette har Fylkesmannen kommet til at klagen ikke tas til følge, og at kommunens vedtak stadfestes.

Fylkesmannens vedtak kan leses her