Åsnes-mekling førte delvis frem

Meklingsmøte mellom Åsnes kommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet endte med at partene ga seg selv frist til 1. oktober med å vurdere og eventuelt endre syn på kommunedelplanen for Flisa sentrum.

Både Statens vegvesen og Fylkesmannen var uenige med kommunen i planforslaget, og begge hadde innsigelser.

  • Fylkesmannen begrunnet sin innsigelse med jordvern. Kommunen hadde ikke vist at arealbehovet til utbygging måtte være så stort. Den totale planreserven i Åsnes er å ha nok areal til 75 eneboliger og 397 leiligheter. Behovet i planperioden 2018-2029 er vurdert til totalt 200 boenheter. 75 eneboligtomter ansees som tilstrekkelig.
  • Statens vegvesen hadde innsigelse til at en omkjøringstrase måtte tas ut av plankartet. De mener at kommunen må utrede ny trase dersom eksisterende trase tas ut. Innsigelsen begrunnes med hensyn på trafikksikkerhet og framkommelighet.

 I meklingsmøtet ble partene enige om en nærmere avklaring av utbyggingsbehov før saken eventuelt sendes til departementet for avgjørelse.

  • Statens vegvesen avklarer med overordnet myndighet om det er behov for en videre båndlegging av omkjøringsvei nord for Flisa i kommuneplanen. (Dette gjelder både det faktiske og det juridiske grunnlaget for videre båndlegging.)
  • Fylkesmannen bistår kommunen med å få utarbeidet et endelig bolig- og arealregnskap som viser fortettingspotensial, samt se på utviklingsmuligheter vest og nord for Flisa sentrum.

 Kommunestyret tar stilling til meklingsresultatet i sitt møte i mars.