E6 Storhove – Øyer må justeres

Dyrka mark mot Ødegården.
Dyrka mark mot Ødegården. (Foto: Geovekst)

Lillehammer har valgt en annen trasé for E6 Storhove-Øyer enn de selv har vedtatt. Det gir fordeler for Fåberg tettsted, men utfordrer blant annet jordvernet, mener Fylkesmannen.

Reguleringsplanforslaget kommunen legger fram for ny E6 fra Storhove til Øyer grense er positivt for støy og luftforurensning i Fåberg tettsted, skriver Fylkesmannen i sitt høringsinnspill. Fylkesmannen mener imidlertid traseen må justeres for å unngå tap av dyrka mark. Det bør være mulig å endre planforslaget slik at fremdriften i prosjektet opprettholdes samtidig som jordvern- miljø- og samfunnssikkerhetshensyn ivaretas, heter det i høringsinnspillet. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelser nettopp for å ivareta disse hensynene.

Nye Veier og kommunen har endret
Kommunen har hatt reguleringsplan for E6 fra Stor Hove – Øyer grense på høring. Dette er den første reguleringsplanen som Nye Veier har utarbeidet for E6 gjennom Lillehammer.

Kommunen har i samarbeid med Nye veier foreslått en annen trase enn det som er vedtatt i kommunedelplan for E6 fra Vingrom - Ensby. Tunnelen er forlenget forbi Fåberg. Dette er positivt for nærmiljøet i Fåberg tettsted. Tunnelmunningen i nord er imidlertid flyttet til et område som medfører betydelig beslag av dyrket mark. Fylkesmannen viser til at det i forbindelse med kommunedelplanen for strekningen er synliggjort at det er mulig å flytte tunnelmunningen slik at man unngår tap av dyrket mark. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til den foreslåtte løsnigen.

Miljø- og samfunnssikkerhetshensyn må ivaretas bedre
Gjørtlervegen på Storhove krysser i dag under E6 i en kulvert. Planforslaget legger opp til å fjerne kulverten under E6. Fylkesmannen mener dette er en viktig gang- og sykkelforbindelse og at den må videreføres. Andre hensyn som bedre må ivaretas i planbestemmelser er hensyn til vassdrag, støy, landskap og samfunnssikkerhet.

Til tross for flere innsigelser til planforslaget mener Fylkesmannen det er mulig å komme fram til en løsning ved å justere tunneltraseen. Videre å oppdatere planbestemmelser for at viktige miljø og landbrukshensyn ivaretas og at fremdriften i prosjektet kan opprettholdes.