Mye ble løst men varehandel og trafikkutredninger gjenstår etter mekling av Lillehammerplaner

Meklingen ga enighet mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og Lillehammer kommune om spredt utbygging og ivaretakelse av vassdrag. Temaene varehandel og trafikkutredninger ble ikke løst og går nå til politisk behandling og eventuelt til departementet for avgjørelse.

Mandag 17. februar ble det meklet om innsigelser til Lillehammers arealdel og byplan. Mye ble løst, men plassering av varehandel og krav om trafikkutredninger gjenstår. Statens vegvesen, fylkeskommunen og fylkesmannen sier nei til mer detaljvarehandel utenfor sentrum og bydelssentra fordi det vil svekke Lillehammer sentrum og øke bilbruken.

Kommunens plangrep knyttet til hvor handelstilbudet skal videreutvikles var et vanskelig punkt og meklingen førte ikke frem. Regionale myndigheter mener kommunen åpner for store arealer til detaljvarehandel utenfor sentrum, på Strandtorget og i bydel nord.

Hovedtrekkene i enigheten om spredt utbygging og ivaretakelse av vassdrag ble avklart og skal konkretiseres i planmaterialet i ettertid.

Kommunestyret må nå vurdere meklingsresultatet. Dersom kommunen står ved resultatet vil saken bli oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Kontaktpersoner