Grensejustering mellom Vestre Slidre kommune og Øystre Slidre kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 13. mai vedtatt å endre grensen mellom kommunene Vestre Slidre og Øystre Slidre.

Initiativet om utredning av en grensejustering for Skjelgrenda, et mindre område i Vestre Slidre kommune, ble sendt daværende Fylkesmannen i Oppland i november 2016. Fylkesmannen har på oppdrag fra departementet utredet saken.

Departementet har i saken lagt avgjørende vekt på innbyggernes demokratiske rettigheter, det vil si muligheten innbyggerne har til å kunne påvirke beslutningene i den kommunen de mottar kommunale tjenester fra. Selv om det i dag er på plass avtaler mellom kommunene som gir innbyggerne skole og barnehage i Øystre Slidre, mener departementet at den langvarige praksisen på dette området viser at dagens kommunegrense ikke er formålstjenlig for de berørte innbyggerne.

Du kan lese mer i pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet 

Den nye kommunegrensen trer i kraft fra 1. januar 2021.