Fortsatt uavklart mellom Mattilsynet og Kongsvinger kommune

Fylkesmannens mekling mellom de to førte til at kommunen skal utarbeide forutsetninger og rammer for om det kan startes reguleringsarbeid for en logistikkterminal på Granli.

Kommunen ønsker å etablere en stor logistikkterminal på Granli. Området er innenfor klausulerings-området for Kongsvinger vannverk, og Mattilsynet har reist innsigelse mot forslaget. Kommunen og Mattilsynet har ved flere anledninger prøvd å komme til enighet, men ba til slutt Fylkesmannen om mekling. Partene møttes på tirsdag for å prøve å finne en løsning på uenigheten.

Begge parter presenterte sine sider av saken i møtet. Kommunen mener at samfunnsnytten av et slikt terminalområde overgår den økte risikoen for å forurense vannressursene i området. Mattilsynet mener tiltaket truer vannressursene, men er likevel åpen for nærmere utredninger for å avklare om vannressursene kan ivaretas i en eventuell fremtidig reguleringsplan.

Kommunen skal nå utarbeide et forslag til forutsetninger og rammer for etableringen, noe som Mattilsynet deretter skal ta stilling til. Partene møtes evt. til en ny mekling til høsten.