Departementet godkjente Østre Toten-plan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent planene for Nordlia i Østre Toten. Det innebærer at det kan bygges opp til 220 boliger i området, som ligger langs fylkesveg 33.

- Jeg har godkjent det aktuelle området fordi det er en del av Nordlia tettsted som har god kollektivdekning, og fordi det i liten grad kommer i konflikt med landbruksinteresser, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Østre Toten kommune vedtok i kommuneplanens arealdel å avsette det aktuelle området i Nordlia til boligformål. Fylkesmannen i Innlandet hadde innsigelse til forslaget på grunn av konflikt med statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging og nasjonal jordvernstrategi.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i denne saken valgt å ikke ta innsigelsen til følge.

Les mer her.

Kontaktpersoner