Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


13.01.2020

Jordvernkonferansen - foredrag og paneldebatt

Jordvernkonferansen for Innlandet foregikk 12. desember. Filmopptak av foredragene og paneldebatten, samt kopi av powerpointpresentasjonene, er nå gjort tilgjengelige.

03.12.2019

E6 Storhove – Øyer må justeres

Lillehammer har valgt en annen trasé for E6 Storhove-Øyer enn de selv har vedtatt. Det gir fordeler for Fåberg tettsted, men utfordrer blant annet jordvernet, mener Fylkesmannen.

12.11.2019

Fylkesmannen opprettholder klage på Biltema-etablering

Etter en ny vurdering opprettholder Fylkesmannen sin klage på Ringsaker kommunes vedtak om å gi dispensasjon for etablering av detaljvarehandel innenfor Ringsaker Handelspark.

06.11.2019

Vær Smart! - Kurs i klimatilpasning

«VÆR SMART!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Kurset er tverrfaglig og relevant for mange ulike fagområder i kommunen. Vi arrangerer kurset 28. januar 2020 på Scandic Ringsaker. Meld deg på! 

24.10.2019

PBL-konferansen 2019

Her finner du alle foredragene fra årets konferanse i Lillehammer. 

30.09.2019

Opphever Solhøgdavedtak, Lillehammer

Fylkesmannen i Innlandet har opphevet Lillehammer kommunes rammetillatelse for boligblokk på Solhøgda (byggetrinn 3). Kommunen må behandle saken på nytt.

18.09.2019

Foreløpig ingen enighet om bevaring av tvillingbyggene i kvartal 9 i Hamar

Mekling resulterte i at partene ble enige om å utrede alternativer for hel eller delvis bevaring av tvillingbyggene i kvartal 9 i Vestbyen.

17.09.2019

Enighet om Fåvang sentrum sør

Fylkesmannen og Statens vegvesen trekker innsigelsene til planen som er knyttet til varehandel, men anbefaler kommunen samtidig å gjennomføre en handelsanalyse.

10.09.2019

Enighet om boligområde Lauvlia øst i Gran kommune

Gran kommune og Fylkesmannen i Innlandet ble i mekling enige om kommuneplanens arealdel. Boligområde Gullerudvika ble tatt ut, mens det ble enighet om Lauvlia øst.

04.09.2019

Enighet i mekling mellom Kongsvinger kommune og Fylkesmannen i Innlandet

Det ble enighet om endringer i to nye boligområder som ble lagt inn ved andre gangs høring, samt to andre områder der Fylkesmannen hadde fremmet innsigelse.

28.06.2019

Høring av forslag om grensejustering, oppdatering av vernekart og forskrift for Kløvstadhøgda naturreservat

Fylkesmannen foreslår å justere vernegrensa i Kløvstadhøgda naturreservat i Ringsaker kommune, og i den forbindelse oppdatere vernekart og forskrift.

25.06.2019

Innsigelser til ny arealdel i Stange kommune

Fylkesmannen i Innlandet har uttalt seg til forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2031 i Stange kommune.

20.06.2019

Plan- og bygningslov-konferansen 2019

Velkommen til PBL-konferansen 2019. Vi oppretthoder tradisjonen fra "gamle" Hedmark, med årlig fagkonferanse for plan- og byggesaksbehandlere i kommunene, men inviterer denne gangen hele Innlandet!

20.06.2019

Enighet etter mekling om ny E6 Fåvang kirke – Elstad i Ringebu

Tilleggsutredninger er gjort siden forrige mekling og Ringebu kommune aksepterer nå ny E6 etter indre linje forbi Trøstaker. Flomvoller på denne strekningen og langs Tromsa blir forsterket og nyetablert, som en del av meklingsresultatet.

18.06.2019

Nei til nye byggeområder i Ringebu, ja til fritidsboliger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har godkjent planvedtak i Ringebu kommune som sikrer villreininteressene, og som samtidig åpner for en avgrenset hyttebygging på Venabygdsfjellet

18.06.2019

Ikke klageadgang på vindkraftsak i Våler

En klage fra La Naturen Leve på etableringen av et vindkraftverk i Våler er ikke tatt opp til behandling da det etter Fylkesmannens vurdering ikke er klageadgang på avgjørelsen.

12.06.2019

Enighet om Østerdalsporten i Byplan Elverum

Etter meklingsmøte tirsdag 11. juni er det enighet mellom Elverum kommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet om å tillate inntil 2000 m2 detaljvarehandel på Østerdalsporten.

12.06.2019

Høring av forslag om vern av to skogområder i Oppland

Fylkesmannen foreslår å opprette Skjønsbergaksla naturreservat i Øyer kommune, og utvide Budeiberget naturreservat i Nordre Land kommune. Forslaget er en del av arbeidet med frivillig vern av skog. 

12.06.2019

Klimasamling for kommunene i Hedmark og Oppland

Det blir samling for kommunene om arbeidet med å redusere klimagassutslipp 27.-28. november 2019.

07.06.2019

Høring av forslag om vern på Statskog SFs grunn i Hedmark

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om å opprette seks nye naturreservater og utvide tre eksisterende reservater på Statskog SFs grunn.

04.06.2019

Høring av forslag om å opprette/utvide 3 naturreservater i Hedmark

Fylkesmannen foreslår å opprette Bronkeberget naturreservat i Elverum kommune og Viksætra naturreservat i Åmot kommune. Vi foreslår også å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

26.04.2019

Fikk ikke medhold i klage på stengevedtak, overtredelsesgebyr og tvangsgebyr

Lillehammer treningssenter AS fikk den 20. februar 2018 tillatelse til bruksendring for deler av Hagevegen 4 i Lillehammer. Vilkåret var at de måtte få ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse før det kunne tas i bruk. Treningssenteret ble tatt i bruk før det var gitt slik tillatelse.

08.04.2019

Jernåa og Lavåa naturreservater - høring av forvaltningsplaner

Fylkesmannen sender med dette forvaltningsplanene for Jernåa naturreservat og Lavåa naturreservat på høring.

03.04.2019

Bokvalitetene må sikres på Hovdetoppen

Områdereguleringsplanen for Hovdetoppen i Gjøvik har vært på høring. Fylkesmannen mener at det må gjøres mer for å sikre at det blir etablert gode bomiljøer i området.

01.04.2019

Oppstart av prosess for å utvide Skasberget naturreservat

Fylkesmannen starter nå arbeidet med å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

28.03.2019

Oppstart av arbeid med vern av åtte skogområder i Oppland

I samarbeid med skogeierne og deres organisasjoner har Fylkesmannen startet arbeidet med vern av fem nye naturreservater og utvidelse av tre eksisterende naturreservater.

19.03.2019

Østre Toten kommune viderefører godt planarbeid

Kommunen har gjennomført et omfattende planarbeid og dialogen med Fylkesmannen har vært god. Ved andre høring av kommuneplanens arealdel for Østre Toten har Fylkesmannen fortsatt innsigelse til nytt boligområde i Nordlia. Vi åpner imidlertid for nytt område for dagligvareforretning i Kapp, forutsatt at det blir stilt krav om høg arealutnytting.

14.03.2019

Mekling førte frem

Kongsvinger kommune og Statens vegvesen kom til enighet da Fylkesmannen i Innlandet før første gang gjennomførte mekling. Det dreide seg om 20 tomter på Granli åtte kilometer fra sentrum, som kommunen nå har fått grønt lys for.

09.03.2019

Vil begrense byen for å styrke sentrum

Forslaget til ny arealplan for Lillehammer svarer ikke godt nok opp kommunens ambisjoner om å styrke sentrum, mener Fylkesmannen.

28.02.2019

Standsonen - viktig for friluftslivet

Fylkesmannen har påklaget et dispensasjonsvedtak gitt av Kongsvinger kommune om etablering av tretopphytter innenfor strandsonen 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Telefontid

Saksbehandlere på klagesaker etter plan- og bygningsloven har telefontid  fra kl. 12.00 - 14.00 mandag til fredag.