Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


18.06.2019

Nei til nye byggeområder i Ringebu, ja til fritidsboliger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har godkjent planvedtak i Ringebu kommune som sikrer villreininteressene, og som samtidig åpner for en avgrenset hyttebygging på Venabygdsfjellet

18.06.2019

Ikke klageadgang på vindkraftsak i Våler

En klage fra La Naturen Leve på etableringen av et vindkraftverk i Våler er ikke tatt opp til behandling da det etter Fylkesmannens vurdering ikke er klageadgang på avgjørelsen.

12.06.2019

Enighet om Østerdalsporten i Byplan Elverum

Etter meklingsmøte tirsdag 11. juni er det enighet mellom Elverum kommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet om å tillate inntil 2000 m2 detaljvarehandel på Østerdalsporten.

12.06.2019

Høring av forslag om vern av to skogområder i Oppland

Fylkesmannen foreslår å opprette Skjønsbergaksla naturreservat i Øyer kommune, og utvide Budeiberget naturreservat i Nordre Land kommune. Forslaget er en del av arbeidet med frivillig vern av skog. 

12.06.2019

Klimasamling for kommunene i Hedmark og Oppland

Det blir samling for kommunene om arbeidet med å redusere klimagassutslipp 27.-28. november 2019.

07.06.2019

Høring av forslag om vern på Statskog SFs grunn i Hedmark

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om å opprette seks nye naturreservater og utvide tre eksisterende reservater på Statskog SFs grunn.

04.06.2019

Høring av forslag om å opprette/utvide 3 naturreservater i Hedmark

Fylkesmannen foreslår å opprette Bronkeberget naturreservat i Elverum kommune og Viksætra naturreservat i Åmot kommune. Vi foreslår også å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

26.04.2019

Fikk ikke medhold i klage på stengevedtak, overtredelsesgebyr og tvangsgebyr

Lillehammer treningssenter AS fikk den 20. februar 2018 tillatelse til bruksendring for deler av Hagevegen 4 i Lillehammer. Vilkåret var at de måtte få ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse før det kunne tas i bruk. Treningssenteret ble tatt i bruk før det var gitt slik tillatelse.

08.04.2019

Jernåa og Lavåa naturreservater - høring av forvaltningsplaner

Fylkesmannen sender med dette forvaltningsplanene for Jernåa naturreservat og Lavåa naturreservat på høring.

03.04.2019

Bokvalitetene må sikres på Hovdetoppen

Områdereguleringsplanen for Hovdetoppen i Gjøvik har vært på høring. Fylkesmannen mener at det må gjøres mer for å sikre at det blir etablert gode bomiljøer i området.

01.04.2019

Oppstart av prosess for å utvide Skasberget naturreservat

Fylkesmannen starter nå arbeidet med å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

28.03.2019

Oppstart av arbeid med vern av åtte skogområder i Oppland

I samarbeid med skogeierne og deres organisasjoner har Fylkesmannen startet arbeidet med vern av fem nye naturreservater og utvidelse av tre eksisterende naturreservater.

19.03.2019

Østre Toten kommune viderefører godt planarbeid

Kommunen har gjennomført et omfattende planarbeid og dialogen med Fylkesmannen har vært god. Ved andre høring av kommuneplanens arealdel for Østre Toten har Fylkesmannen fortsatt innsigelse til nytt boligområde i Nordlia. Vi åpner imidlertid for nytt område for dagligvareforretning i Kapp, forutsatt at det blir stilt krav om høg arealutnytting.

14.03.2019

Mekling førte frem

Kongsvinger kommune og Statens vegvesen kom til enighet da Fylkesmannen i Innlandet før første gang gjennomførte mekling. Det dreide seg om 20 tomter på Granli åtte kilometer fra sentrum, som kommunen nå har fått grønt lys for.

09.03.2019

Vil begrense byen for å styrke sentrum

Forslaget til ny arealplan for Lillehammer svarer ikke godt nok opp kommunens ambisjoner om å styrke sentrum, mener Fylkesmannen.

28.02.2019

Standsonen - viktig for friluftslivet

Fylkesmannen har påklaget et dispensasjonsvedtak gitt av Kongsvinger kommune om etablering av tretopphytter innenfor strandsonen 

25.02.2019

Oppstart av verneprosess for Viksætra og Bronkeberget

Det er sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for to frivillig vern-områder i Hedmark.

31.01.2019

Det første kommunestyreinnlegget

Fylkesmann Knut Storberget inntok talerstolen i Stor-Elvdal onsdag kveld og holdt sitt første innlegg som fylkesmann for et helt kommunestyre. «Lav terskel og åpen dør» snakket han om også her.

22.01.2019

Opprettelse av Sigridbrenna naturreservat

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om opprettelse av Sigridbrenna naturreservat i Åsnes kommune.

22.01.2019

Opprettelse av Skuta naturreservat

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om opprettelse av Skuta naturreservat i Nord-Odal kommune.

22.01.2019

Opprettelse av Gitvola-Kletten naturreservat

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om opprettelse av Gitvola-Kletten naturreservat i Åmot kommune.

21.01.2019

Opprettelse av Nekfallet naturreservat

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om opprettelse av Nekfallet naturreservat i Rendalen kommune.

21.01.2019

Opprettelse av Bjørnskarven naturreservat

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om opprettelse av Bjørnskarven naturreservat i Stor-Elvdal kommune.

18.01.2019

Knut på tur – fra fjell til flatbygd

Fylkesmann Knut Storberget besøker stadig flere av Innlandets 48 kommuner; mandag denne uka fjellkommunene Dovre og Lesja og torsdag Ringsaker. Der sto vellykket byutvikling i Brumunddal på agendaen.

17.01.2019

Ringsaker

Ringsaker, kommunen med de to byene som ikke var byer. I hvert fall var det omkvedet for noen tiår tilbake. Nå tok Ringsaker kommune imot fylkesmann Knut Storberget og hans folk i nettopp urbane Brumunddal – byen som har blitt en by ulik storbyene, men like fullt en by.

14.01.2019

Opprettelse av Nordhuehøgda naturreservat

Fylkesmannen sender på høring et forslag om vern av et ca. 6300 dekar stort skog- og myrområde ved Nordhue, i Elverum kommune. 

10.01.2019

Åmot

Lokalene til den tidligere skogskolen i Osen huset både Fylkesmann i Innlandet og ordfører og administrasjon i janauarsolskinnet 10. januar. Inne var temaene mange.

10.01.2019

Fylkesmannen har startet på sin kommunetur

I løpet av 100 dager skal Innlandets nye fylkesmann, Knut Storberget, besøke samtlige 48 kommuner. I går startet han i Løten.

02.01.2019

- Ta initiativ til gagn og beste….

Den nye fylkesmannen, Knut Storberget, griper til fylkesmannsinstruksen når han snakker om sine ambisjoner for «Fylkesmannen i Innlandet». Han vil ta initiativ.

27.12.2018

Velkommen til de nye nettsidene våre!

Fra 1.1.2019 er Fylkesmannen i Innlandet et faktum. En ny fylkesmann, en ny organisasjon og 250 fagfolk innenfor mange forskjellige felt er klare for å gjøre en innsats til beste for Innlandet.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel