Terskel anbefales ikke i Gjesåssjøen naturreservat

Vegetasjonsbeltet rundt Gjesåssjøen har vokst seg breiere de siste 50 årene.
Vegetasjonsbeltet rundt Gjesåssjøen har vokst seg breiere de siste 50 årene. (Foto: Ragnhild Skogsrud)

Norconsult AS har på vegne av Fylkesmannen laget en utredning av konsekvenser av en eventuell etablering av en terskel i Gjesåssjøen naturreservat i Åsnes kommune.

Gjesåssjøen naturreservat er et våtmarksreservat opprettet i 2002 og ligger i Åsnes kommune. Innsjøen er stor, grunn og næringsrik, og er et av fylkets mest populære næringssøksområder for fugl. Det er registrert nærmere 90 forskjellige fuglearter i reservatet, hvorav ca. 50 arter er rødlistede fuglearter.

Vannkvaliteten i sjøen har status dårlig, ifølge den siste vannkvalitetsundersøkelsen i 2018. Vannkvaliteten har lenge vært dårlig på grunn av for mye næringstilførsel. Dette har ført til algeoppblomstringer og gjengroing av vegetasjon langs innsjøens kanter. Når vannstanden på sommeren er lavere enn ellers, blir konsentrasjonen av næringsstoffene høyere i sjøen. Det er også problemer knyttet til flom av dyrket mark på våren.

For å unngå at dette skjer, har det vært diskutert å se på mulighetene for å anlegge en terskel nær utløpet av sjøen, for å raskt fjerne flomvannet på åkrene på våren og for å holde sommervannstanden på et høyere nivå. Norconsult AS fikk derfor i oppdrag å utrede hvilke konsekvenser en slik terskel kan få for naturverdiene i reservatet og for landbruket rundt innsjøen. 

Utredningen har omfattet følgende:

  • Vurdering av aktuelle konstruksjoner og anbefaling.
  • Vurdering av aktuelle materialtyper og anbefaling.
  • Vurdering av ulike høydenivåer for reguleringsdammen og valg av 3 nivåer som modelleres.
  • Vurdering av konsekvenser for vegetasjon, fugl og øvrig dyreliv ved vannstandsheving sommerstid til de valgte 3 nivåene.
  • Vurdering av konsekvenser for landbrukseiendommene rundt innsjøen ved vannstandsheving sommerstid til de valgte 3 nivåene.
  • Vurdering av konsekvenser for vannkvalitet i innsjøen ved vannstandsheving sommerstid til de valgte 3 nivåene.
  • Anslag av totalpris for tiltaket, alt inkludert (prosjektering, materialer og bygging).

Konklusjon

En samlet konsekvensvurdering viser at heving av vannstanden vil ha ubetydelig eller liten negativ effekt på temaene vannkvalitet, vannvegetasjon, fugl, øvrig dyreliv, landbruk og utløpselva Søndre Hasla. Det kan oppnås en fortynning av næringsstoffer i innsjøen. For vannplanter kan flytebladvegetasjonen gå noe tilbake og gjengroingen gå saktere, men bl.a. takrør kan fortrenge fuktenger. Mindre ønsket vegetasjon kan gi dårligere forhold for fugl, herunder toppdykker. Landbruket kan bli negativt påvirket av det høyeste terskelnivået. Siden det er små hevinger, er det usikkerhet knyttet til vurderingene.

Selv ombygging av en terskel vurderes som rimelig, mener Norconsult at denne kostnaden ikke kan forsvares når tiltaket samlet sett gir ubetydelige eller negative konsekvenser og hvor usikkerheten i tillegg er høy.

Rapporten fra Norconsult kan leses i sin helhet i sidemenyen.