Miljødirektoratet anbefaler 32 potensielle verneområder i Innlandet

Kartet viser områder som Miljødirektoratet har anbefalt å gå videre med i arbeidet med supplerende vern.
Kartet viser områder som Miljødirektoratet har anbefalt å gå videre med i arbeidet med supplerende vern. (Foto: Miljødirektoratet)

Fylkesmannen i Innlandet sendte i februar over ei bruttoliste med verneverdige naturområder i fylkene. Nå har Miljødirektoratet gått gjennom listene fra alle fylkene og sendt sin anbefaling videre til Klima- og miljødepartementet.

Tilrådingen

Anbefalingen om supplerende vern omfatter 14 områder i Hedmark, 18 i Oppland, samt omgjøring av verneform for ett område i begge fylker. I tillegg inneholder oversendelsen fra Miljødirektoratet arealer som kan være aktuelle som nasjonalpark, bl.a. flere utvidelser av store verneområder i Hedmark og Oppland. Alle områdene er listet i oversendelsesdokumentet.  

Bakgrunn

For å følge opp stortingsmeldingen Natur for livet (Meld.St. 14 (2015-2016)) ga Miljødirektoratet fylkesmennene i oppdrag å identifisere områder som kunne være aktuelle for supplerende vern, og derved bidra til å sikre at trua natur blir bedre ivaretatt. Vi sendte over en slik liste til Miljødirektoratet i begynnelsen av februar. Lista inneholdt 121 enkeltområder, 32 mulige utvidelser av eksisterende verneområder og 7 forslag til endret verneform for eksisterende verneområder. Les vår nyhetssak om oversendelsen her.

Miljødirektoratet har nå sortert og prioritert områdene i den lange lista som de har fått fra alle fylkesmennene i landet. Lista inneholdt over 1300 områder med nytt potensielt verneareal. De har i sin prioritering lagt vekt på områder som inneholder naturtyper som er underrepresentert i dagens verneområder og/eller at områdene ligger i deler av landet med lav vernedekning ut fra evalueringen av verneområdene fra 2010.

Miljødirektoratet har også gjort en generell overordnet vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser (både positive og negative), beskrivelse av offentlige og private kostnader, samt administrative konsekvenser ved gjennomføring av det samlede supplerende vern-forslaget. Dette inngikk ikke i fylkesmennenes oppdrag.

Det er 275 områder som inngår i Miljødirektoratets forslag til områder som det skal arbeides videre med på landsbasis. Les Miljødirektoratets oversendelse til Klima- og miljødepartementet her. I tillegg kan noen av områdene som fylkesmennene spilte inn, men som ikke er med i Miljødirektoratets tilråding om supplerende vern, være aktuelle for frivillig skogvern. Basert på de 275 utvalgte områdenes planstatus, vurderes vern å ha begrenset påvirkning på dagens bruk og planlagte bruk.

For Innlandet innebærer dette at av de 121 enkeltområdene og de 32 mulige utvidelsene av eksisterende verneområder som ble spilt inn av Fylkesmannen ut fra etterspurte verneverdier, er 47 områder nå prioritert av Miljødirektoratet. Av disse 47 områdene, inngår 15 områder i en eventuell ny nasjonalparkplan.

Dette var fase I i oppdraget om supplerende vern. Fase II, som starter nå, innebærer at Klima- og miljødepartementet vil vurdere videre prosess og hvilke områder det skal settes i gang konkrete verneplanprosesser for, basert på Miljødirektoratets vurdering. I fase II legges det opp til ordinære verneplanprosesser i tråd med saksbehandlingsregler ved områdevern etter naturmangfoldloven samt forvaltningsloven og utredningsinstruksen, slik at det sikres bred deltakelse i prosessen fra alle berørte parter.