Klagesak i Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat

Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat.
Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat. (Foto: Suzanne Wien)

Miljødirektoratet omgjør Fylkesmannens vedtak.

I 2018 ga tidligere Fylkesmannen i Hedmark avslag på søknad om dispensasjon til oppføring av utedo i Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat. Søkeren klagde på avslaget og har nå fått dispensasjon fra Miljødirektoratet til å beholde utedoen.

Et naturreservat er den strengeste formen for vern vi har i Norge, og godkjenning av nye bygninger i et naturreservat betyr nedbygging av vernet areal. Formålet med dette naturreservatet er å bevare et stort naturområde med en rekke ulike barskog og myrtyper, med innslag av gammelskog, rike bekkedrag og sumpskog som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder en rekke sjeldne og sårbare karplante-, sopp- og lavarter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand og eventuelt videreutvikle dem. Området er også et Ramsar-område, noe som vil si at det er internasjonalt verneverdig og særlig viktig for fugl.

Saken kom først på Fylkesmannens bord våren 2018, da Statens naturoppsyn meldte om ei nyoppført hytte med utedo i naturreservatet. Etter litt undersøkelser kom Fylkesmannen frem til at hytta var helrenovert, men utedoen var et nybygg. Hytteeier ble bedt om å forklare seg, og å søke om de tiltakene som var gjennomført uten nødvendig tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.

Gjennom arbeidet med forvaltningsplanen for Hedmarksvidda våtmarksområde, som Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat er en del av, har det vært god dialog med interessentene i området. Her har det blant annet blitt snakket om at de hyttene som er innenfor verneområdet skal få eksistere, men uten standardhevinger. Derimot ville det ikke være tillatt å sette opp nye bygninger.

Med dette i bakhodet og med tanke på naturverdiene, og særlig det sårbare fuglelivet, ga Fylkesmannen dispensasjon til helrenovering av hytta (som allerede var gjennomført), men avslag til oppføring av utedo, siden dette var et nybygg. Fylkesmannen mente at oppføringen av utedo ville kunne føre til økt bruk og dermed økt forstyrrelse av fuglelivet. Søker klagde på avslaget om å få sette opp utedoen, og saken ble oversendt Miljødirektoratet.

Hytte før totalrenoveringHytte etter totalrenovering

Miljødirektoratet vurderte argumentet om økt bruk noe annerledes enn Fylkesmannen. De mener at renoveringen av hytta har ført til en standardheving, og dermed sannsynlighet for økt bruk sammenlignet med før renoveringen. En ny utedo ville ikke i tillegg øke bruken nevneverdig, og burde derfor ikke vektlegges i denne saken. Miljødirektoratet er enige i at presedenseffekten bør vektlegges, men de mener at denne er liten i dette tilfellet siden alle de andre hyttene i naturreservatet har utedo fra før. De mener også at presedenseffekten vil ha begrenset effekt utenfor dette spesifikke naturreservatet.

Miljødirektoratet endrer derfor Fylkesmannen sitt vedtak, og gir dispensasjon til den oppførte utedoen. Saken er nå avgjort og kan ikke påklages.