Hvordan står det til med fuglene i Åkersvika?

Stokkand var den tallrikeste fuglearten registrert i Åkersvika naturreservat i 2018.
Stokkand var den tallrikeste fuglearten registrert i Åkersvika naturreservat i 2018. (Foto: Patou Ricard)

Tellingen av trekkende våtmarksfugler i Åkersvika naturreservat begynte allerede i 1974. Rapporten fra tellingene i 2018 er nå ferdigstilt.

Tellingene i 2018 ble utført av en gruppe medlemmer av Norsk Ornitologisk Forening, Hamar lokallag. Det ble gjennomført 27 tellinger på våren og 31 tellinger på høsten. Da telleresultatene ble summert opp, viste det seg at den klart mest tallrike arten som tidligere var stokkand, etterfulgt av kortnebbgås, kanadagås, krikkand og gråmåke.

Vadefuglene har vært fåtallige i mange år. Dette har først og fremst sammenheng med vannstanden, og med at bestandene er blitt mindre. Høyest antall under tellingene hadde storspove, dernest kom brushane.

Vårflommen i 2018 nådde sitt høyeste nivå (124,35 meter) så tidlig som 18. mai. Dette er det høyeste flomnivået de fem siste årene. Etter dette sank vannet raskt, og både fiskemåke, hettemåke og makrellterne synes å ha hekket vellykket i etterkant av flommen.

I ytre del av Åkersvika var det også i 2018 færre fugler utenfor reservatgrensa enn innenfor. På våren var andelen fugler utenfor reservatet 36 %, og under høsttrekket 10 %. Storlom var den eneste arten som foretrakk det åpne vannspeilet utenfor reservatgrensa. På våren ble 31 av 40 storlom observert der.

Det ble ikke påvist nye arter i Åkersvika i 2018, men en rekke mindre vanlige arter ble observert i løpet av sesongen; tundragås, snadderand, taffeland, dvergdykker og polarmåke. En egretthegre besøkte området både i mai og i juli.

Du kan lese hele rapporten i sidemenyen.