Fylkesmannen har oversendt ei liste med verneverdig natur

Det er mange myrområder som er med på lista over verneverdige områder.
Det er mange myrområder som er med på lista over verneverdige områder. (Foto: Kjølv Øystein Falklev)

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Fylkesmannen i Innlandet utarbeidet ei bruttoliste over verdifull natur i Hedmark og Oppland, kalt supplerende vern fase 1.

For å følge opp stortingsmeldingen Natur for livet (Meld.St. 14 (2015-2016) har Miljødirektoratet gitt fylkesmennene i oppdrag å identifisere områder som kan være aktuelle for supplerende vern, og derved bidra til å sikre at trua natur blir bedre ivaretatt. Vi har derfor laget ei liste over naturområder som vi mener kan bidra til at flere naturtyper blir tilstrekkelig representert i norske verneområder, som sikrer trua arter og naturtyper, som bidrar til større robusthet overfor kommende klimaendringer og som bedrer det økologiske nettverket mellom verneområder.

Vi er også bedt om å vurdere eventuelle utvidelser av eksisterende nasjonalparker og omgjøring av eksisterende landskapsvernområder til nasjonalparker. 

På bakgrunn av fylkesmennenes innspill, vil Miljødirektoratet innen 1.mai oversende sitt forslag til ei nasjonal bruttoliste til Klima- og miljødepartementet. Departementet vil deretter vurdere i hvilke områder det skal startes verneplanprosesser.

På kartet nedenfor kan du se alle områdene som er med på vår oversikt. Lista inneholder 121 enkeltområder, 32 mulige utvidelser av eksisterende verneområder og 7 forslag til endret verneform for eksisterende verneområder. Oversikten over områder innebærer ingen båndlegging av arealer nå. I tråd med oppdraget er det ikke foretatt noen samfunnsmessige vurderinger, annet enn rent naturfaglige. Forslaget omfatter ikke naturområder med skog av næringsmessig betydning, men enkelte områder kan ha noe skog i kantsonene.

Grønn prikk symboliserer enkeltområder, gul prikk symboliserer mulige utvidelser av eksisterende verneområder, blå prikk symboliserer potensiell omgjøring av verneform for eksisterende verneområder.