Verneområder

Regnåsen-Hisåsen naturreservat. Foto: Kjølv Øystein Falklev
Regnåsen-Hisåsen naturreservat. Foto: Kjølv Øystein Falklev

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Fylkesmannen som behandler søknaden.

Vis mer


17.09.2020

Stange Sportsklubb stilte opp igjen

Femte året på rad med dugnad i Rotlia naturreservat.

24.09.2020

Populært med vern i Innlandet

Fylkesmannen i Innlandet har tilrådd mer enn 40 kvadratkilometer med nytt verneareal bare i august 2020.

23.06.2020

Utvidelse av Budeiberget naturreservat

Nordre Land kommune har i dag fått et større Budeiberget naturreservat.

02.06.2020

Ny rapport om fugletrekket i Åkersvika 2019

Når tellingene av våtmarksfugl i Åkersvika fra 2019 ble summert opp, viste det seg at den klart mest tallrike arten var stokkand, etterfulgt av krikkand, kanadagås, kortnebbgås og gråmåke. 

Vis hensyn til trekkende fugl og vandrende fisk i Åkersvika

Fra og med 1. april gjelder ekstra strenge ferdselsbestemmelser innenfor Åkersvika naturreservat.

30.04.2020

Lågendeltaet naturreservat - Bruk av båt i mai 2020

Fylkesmannen har fra 30. april og fram til 14. mai gitt en generell dispensasjon fra bruk av båt innenfor deler av ferdselsforbudssonen i Lågendeltaet naturreservat.

29.04.2020

Forvaltningsplan for Åkersvika naturreservat

Forvaltningsplanen for Åkersvika naturreservat i Hamar og Stange kommuner er nå godkjent av Miljødirektoratet og ferdigstilt av Fylkesmannen.

25.03.2020

Besseggen - Fortsatt en reise verdt

Besseggen krever en aktiv forvaltning og mer ressurser.

20.03.2020

Anbudskonkurranse - Kunnskapsgrunnlag og skjøtsel i verneområder

Fylkesmannen har lagt ut en åpen anbudskonkurranse for rammeavtale om faggrunnlag, skjøtselsråd og skjøtsel for de mindre verneområdene i Innlandet. 

20.12.2019

Nye og utvidede naturreservater med skog i Innlandet

Det er i desember opprettet åtte nye og utvidet fem eksisterende naturreservater i Hedmark og Oppland. 

Flere nyheter