Innsjøene i jordbruksområdet på Hadeland er fortsatt betydelig forurenset

Overvåking i 2017 viste at mange vann i jordbruksområder på Hadeland var forurenset av næringssalter. Ny overvåking i området sommeren 2018 bekrefter dette.

Dette viser en rapport fra Faun naturforvaltning som oppsummerer resultatene fra vannovervåking i 32 vann på Hadeland i 2018. Det ble tatt månedlige prøver fra vatna fra mai til november. Prøvene er analysert på innhold av næringssalter og på mengde og artssammensetning av planktonalger.

Miljøtilstandklasse i de undersøkte innsjøene vises på kart her (samme kart som under teksten nedenfor). Miljøtilstanden må minimum være "God" for å innfri forpliktelsene i vanndirektivet.

Miljøtilstanden varierer betydelig mellom innsjøene. Fire av de 32 sjøene var i god tilstand, mens de aller fleste hadde en tilstand som var dårligere enn minimumskravet i vanndirektivet. Resultatene fra 2018 er noe forskjellig fra resultatene i 2017. En årsak til det antas å kunne være den svært tørre sommeren hvor det i en lengere periode var begrenset avrenning fra arealene omkring innsjøene.

Det synes åpenbart at hovedkilden til næringssaltforurensingen er landbruksdriften i området. Det er derfor behov for betydelige tiltak for å begrense forurensingstilførselen fra landbruket.

Hele rapporten kan leses her (eller fra lenke i høyre menykollonne).

 

Tilstand på innsjøer på Hadeland 2018