Ukesbrev rovvilt 15.6. til 21.6.

Her er de siste rovvilthendelser fra uka som har gått.

Ulv

Skadefellingstillatelsen som ble gitt den 14. juni på en ulv i deler av Øyer, Lillehammer og Ringsaker kommuner, utløp den 22. juni uten at ulven ble felt.

Etter dokumenterte skader av ulv ved Horta på grensa mellom Åmot og Stor-Elvdal kommuner den 21. juni, søkte Vestre Åmot beitelag om skadefellingstillatelse. Fylkesmannen ga fellingstillatelse på en ulv i deler av Åmot og Stor-Elvdal kommuner samme kveld. Fellingsområdet ble senere utvidet til også å gjelde deler av Øyer, Lillehammer, Ringsaker og Hamar kommuner, på bakgrunn av nye dokumenterte skader ved Birkebeinervegen nord for Myklebysjøen i Stor Elvdal kommune. Fellingstillatelsen løper frem til 30. juni klokka 12:00.

Bjørn

Bjørnen i Elgå reinbeitedistrikt som ble forsøkt drevet tilbake på svensk side med helikopter, returnerte til Elgå reinbeitedistrikt. På bakgrunn av dokumenterte skader forårsaket av den samme bjørnen, ga Fylkesmannen den 15. juni tillatelse til skadefellingsforsøk. Skadefellingstillatelsen utløp den 22. juni klokka 12:00 uten at bjørnen ble felt.

Gaupe

Fylkesmannen ga den 13.juni skadefellingstillatelse på en gaupe i deler av Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Fellingstillatelsen utløp den 19. juni klokka 12:00, uten at gaupa ble felt.

Jerv

Det er ikke meldt om nye hendelser knyttet til jerv sist uke.

Kongeørn

På bakgrunn av to dokumenterte skader på sau, søkte Haustdalen beitelag om fellingstillatelse på kongeørn. Fylkesmannen avslo søknaden med bakgrunn i at skadeomfanget var begrenset og kravet i rovviltforskriften § 12 om at det skal være voldt vesentlig skade ikke var oppfylt.