Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2020

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i Innlandet er 10. februar 2020. 

Tidligere var fristen 15. januar for Hedmark og 1. mars for Oppland. Nå er det felles søknadsfrist for Innlandet 10. februar 2020. Fylkesmannen vil ta imot søknader også etter denne datoen, men dersom det blir problemer med midler, vil de som har søkt innen fristen bli prioritert. I tillegg vil Fylkesmannen legge vekt på skadesituasjonen i det aktuelle området søknaden gjelder, samt beiteområdets status i forvaltningsplanene (jf. rovvilt-/beiteprioriterte områder).

Søknadene skal sendes inn elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Det er «Forskrift om FKT» av 1. januar 2013 som regulerer ordningen. I tillegg har rovviltnemndene i region 3 og region 5 utarbeidet retningslinjer og prioriteringer for hvordan midlene skal fordeles i Oppland og Hedmark innenfor rammen av forskriften. Dette er nærmere beskrevet i forvaltningsplanene.

Forebyggende og konfliktdempende tiltak
Målsettingen med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket og tamrein, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper. Tilskuddene skal bidra til en god samordning av landbruks-, dyrevern- og miljøvirkemidler innen rovviltforvaltningen.

Direkte tapsreduserende tiltak
Eiere av produksjonsdyr i landbruket og tamreineiere kan søke om tiltak som har en direkte tapsreduserende effekt, eller der slik effekt kan oppnås ved kombinasjon av virkemidler. Beitelag eller enkeltbruker kan søke om tilskudd til forberedte konkrete skadeforebyggende tiltak som forberedt tidligsanking, hjemmebeiting eller lignende. Kommuner kan også søke på denne typen tiltak, men Fylkesmannen vil da stile tilsagnsbrev direkte til beitelag, med kopi til kommunen.

Fylkesmannen anbefaler tidlig sanking som tapsreduserende tiltak særlig i områder med gjentagende og forutsigbare skader av rovvilt, f. eks i jerveprioritert område. For de som søker forberedt tidlig sanking vil det bli gitt en utvidet ramme for tilsyn. Det kan bli gitt tilskudd til forsterket tilsyn i kombinasjon med de konkrete skadeforebyggende tiltakene. Der kommunen på vegne av beitelaga har fått tildelt en pott til forebyggende tiltak skal denne brukes opp før Fylkesmannen vurderer å fordele mer midler til akutte tiltak i beitelaga.

Midler til akutte tiltak i løpet av beitesesongen
Kommuner kan på vegne av beitelaga søke om midler til akutte skadeforebyggende tiltak i forkant av beitesesongen, som f.eks akutt tidlig sanking, sammen med midler til forsterket tilsyn i områder med skadesituasjoner. Beitelag og enkeltbrukere må da søke kommunen om tilskudd til akutte skadeforebyggende tiltak. Der kommunen ikke har fått tildelt en pott til akutte tiltak kan beitelag eller enkeltbrukere søke direkte til Fylkesmannen

Konfliktdempende tiltak
Personer, kommuner og organisasjoner kan søke om midler til tiltak som har til hensikt å dempe konflikter i samfunnet som forårsakes av rovvilt. Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres.

Tidlig sanking som forebyggende tiltak

Tidlig nedsanking har vist å ha god tapsreduserende effekt i akutte skadesituasjoner, særlig i områder med jerv. Det er avgjørende at alle besetningene i beiteområdet sankes ned så fort som mulig når en akutt skadesituasjon oppstår.

Mer enn åtte av ti skader på sau og lam forårsaket av jerv blir påvist etter 1. august, og 50 % påvises etter 1. september. Tidlig nedsanking av sau må prioriteres i jervesonen, og Fylkesmannen anbefaler tidlig nedsanking primært i områder der det oppstår skader av jerv i august og utover. Det er viktig at beiteområder som har hatt betydelige tap til jerv de siste årene har beredskap til å gjennomføre tidligsank.

Tidligsank er tilskuddsberettiget dersom beiteområder/beitelag søker Fylkesmannen i forkant. Kompensasjon for tidlig sank er kr. 7 per dyr per dag for dyr som er sanket før 1. september. Antall dager det regnes tilskudd for, gjelder fram til normal sankedato for område (ca 10. september). Fylkesmannen utbetaler bare tilskudd når tidlig nedsanking skyldes fredet rovvilt. Omfanget av tiltaket vil til enhver tid avhenge av budsjettmessig dekning.