Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2020.

Søknadsfristen er 1. november 2020 og søknaden skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter til Fylkesmannen i Innlandet. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister.

Det er et krav at søknaden leveres elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter http://soknadssenter.miljodirektoratet.no. Søknadsfristen er 1. november.  Vedleggene bør legges ved den elektroniske søknaden. Dersom det ikke er mulig å få sendt besetningslista og evt. andre vedlegg elektronisk, kan vedleggene sendes per post og må være Fylkesmannen i hende innen fredag 6. november. Manglende eller ufullstendige besetningslister vil medføre avkortning i erstatningen.

Det er viktig at vedlagte besetningsliste er oppdatert og korrekt. En fullstendig besetningsliste skal gi oversikt over følgende:

  • ID-merker (ørenummer) over alle søyer og lam i besetningen
  • Slektskap mellom alle søyer og lam
  • Det skal framgå av besetningslista hvilke dyr du søker erstattet som tapt til fredet rovvilt. I tillegg skal det være oversikt over skade- og dødsårsak for alle skadde/døde dyr i besetningen i løpet av beitesesongen, ikke bare de det søkes erstatning for. Der tapsårsak ikke er kjent må du sette på mest sannsynlige tapsårsak.
  • Merk besetningslistene og eventuelt andre vedlegg med navnet ditt. Dette gjelder spesielt de som sender vedlegg per post.

For de som er medlem av sauekontrollen anbefaler vi å bruke besetningslista kalt «Grunnlag erstatningssøknad» som kan hentes fra Animalia (sauekontrollen).

Se mer informasjon om erstatningsordningen og riktig utfylling av erstatningssøknaden her:

Mer informasjon om erstatning for rovviltskade