Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 3:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har årlige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Miljøverndepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.

29.09.2020

Møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 16. oktober

Neste møte i rovviltnemnda region 3/Oppland er fredag 16. oktober 10.00-13.00 på Statens hus, Lillehammer.

12.08.2020

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 19. august

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 19. august kl. 12.00 -14.00. Møtet foregår på kommunehuset i Skjåk. 

11.06.2020

Møte I rovviltnemnda region 3/Oppland 19. juni

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland er fredag 19. juni kl. 12.00 -15.00.

24.04.2020

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 8. mai

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 8. mai kl. 10.00 -12.00.

23.03.2020

Ny rovviltnemnd i region 3/Oppland

Klima- og miljødepartementet utnevnte 11. mars 2019 nye medlemmer til rovviltnemnda i region 3/Oppland. Samtlige medlemmer er politisk valgte medlemmer i Fylkesutvalget for Innlandet Fylkeskommune. 

10.03.2020

Møte i rovviltnemnda region 3 - 19. mars

Neste møte i rovviltnemnda blir torsdag 19. mars kl 09.00-11.00, digitalt møte (teams ). 

24.01.2020

Møte i rovviltnemnda region 3 - 31. januar

Neste møte i rovviltnemnda blir fredag 31. januar hos Fylkesmannen i Innlandet, Industrigata 17, Lillehammer kl. 10.00 -13.00.

20.11.2019

Møte i rovviltnemnda 4. desember

Neste møte i rovviltnemnda blir 4. desember kl. 10.00 -13.00 i Industrigata 17, Lillehammer

24.09.2019

Møte i Rovviltnemnda - 10. oktober

Neste møte i rovviltnemnda er 10. oktober kl. 10.00-13.00 i Industrigata 17, Lillehammer. 

12.08.2019

Møte i rovviltnemnda – 21. august.

Neste møte i rovviltnemnda blir onsdag 21. august kl. 10.00 -13.00, Statens Hus, Lillehammer.

Flere nyheter