Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 3:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har årlige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Miljøverndepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.

Rovviltnemnda i region 3

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)
Ivar Vistekleiven
Trygve Brandrud
Kari-Anne Jønnes
Mariann Isumhaugen

Varamedlemmer:
Håkon Noren
Torstein Lerhol
Thorstein Bang
Jytte Sonne
Svein Håvar Korshavn

Sekretariat: Fylkesmannen i Innlandet

Møtedatoer 2019

12. mars
3. mai
14. juni
august (telefonmøte, foreløpig ingen dato)
21. august
10. oktober
4. desember