Lisensfelling av jerv i Innlandet 2019 - 2020

Jerv - gulo gulo.
Jerv - gulo gulo. (Foto: Håkon Berg Sundet)

Det åpnes for lisensfelling av jerv i Innlandet. I region 3 Oppland har nemnda fastsatt en kvote på 10 dyr, med avgrensing i ulike soner. I region 5 Hedmark har Klima- og Miljødepartementet vedtatt at det kan felles inntil 22 dyr i deler av Hedmark.

Lisensfelling av jerv i region 3 Oppland

Rovviltnemnda i region 3 fattet i møte 11. juli vedtak om lisensfelling av jerv. Kvoten er satt til 10 dyr. Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den geografiske differensieringen i forvaltningsplanen: 

Lisensområde A (jervesonen): Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: 4 dyr (Maksimalt 4 hunndyr). 

Lisensområde B (beiteprioritert område): 4 dyr.

 Det er fastsatt en tilleggskvote på 2 dyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden.

 

Lisensfelling av jerv i region 5 Hedmark

Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet i møte den 25. juni vedtak om lisensfelling av jerv. Vedtaket har blitt påklaget, og Klima- og miljødepartementet fattet den 9. september endelig vedtak i saken den.

Departementet omgjorde nemndas vedtak hva gjelder fellingsområde, men opprettholdt nemndas kvote på 22 jerv. Av denne kvoten kan det felles inntil 12 hunndyr.

Fellingsområdet er avgrenset til beiteprioriterte områder. I fellingsområdet inngår:

Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, og Nord-Odal kommuner.

De deler av Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger vest for Glomma.

Stor-Elvdal kommune vest for Glomma og nord for Atna elv/Atnsjøen samt den delen som ligger vest for Glomma og sør for Imsa.

Rendalen kommune vest for Glomma, samt de deler som ligger nord for fv. 664 fra krysset med Rv. 3, derfra øst for fv. 30 til denne møter fv. 217, og nord for fv. 217.

I Engerdal kommune inngår den del som ligger nord og øst for fv. 217 og fv. 218.

 

Vilkår som ligger til grunn for lisensfellingen:

  • Jakt på jerv krever lisens. Jeger registrerer seg via internett på jegerregisteret.no.
  • Båsfangst er tillatt i hele lisensfellingsområdet.
  • Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier.
  • Lisensfellingsperioden er fra 10.9.2019 til 15.2.2020.
  • Jeger har plikt til å holde seg oppdatert om gjeldende kvote, og skal minimum sjekke informasjon om kvoten på morgenen før jaktstart. Dette kan gjøres ved å ringe Fylkesmannens jervetelefon 911 07 485.
  • Melding om skutt jerv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen på telefon 970 29 840, oppgi jegers navn og telefonnummer. Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot jerv skal det uten opphold meldes fra til Fylkesmannen på tlf 970 29 840 og til nærmeste politimyndighet, jf. Forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17.
  • Det må fremmes særskilt søknad til Fylkesmannen ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv.
  • Innenfor vernede områder (naturreservater o.a.) plikter den enkelte lisensjeger å forsikre seg om at lisensfelling er tillatt i det aktuelle verneområdet, og evt. søke forvaltningsmyndigheten om dispensasjon fra verneforskriften dersom så ikke er tilfelle.
  • Bruk av snøscooter i forbindelse med lisensfelling av jerv er ikke tillatt, jf. lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 21.
  • For øvrig gjelder de krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.