Lisensfelling av bjørn i Innlandet 2020

Klima- og miljødepartementet har i avgjørelse av klagesak åpnet for lisensfelling av inntil 3 bjørn i region 3/Oppland. I region 5/Hedmark er den felles kvoten for skadefelling og lisensfelling fylt, og det åpnes derfor ikke for lisensfelling.

Klima- og miljødepartementet fattet i vedtak den 17.8. vedtak om lisensfelling for region 3/Oppland. De opprettholdt nemndas vedtak om en kvote på inntil 3 dyr.

I region 5 Hedmark fattet rovviltnemnda vedtak om en felles kvote for skadefelling og lisensfelling på 3 dyr. Det har gjennom sommeren blitt felt 3 bjørner på skadefelling, og kvota er dermed fylt. Nemndas vedtak er påklaget til Klima- og miljødepartementet. KLD har i avgjørelse av klagesaken opprettholdt nemndas kvote. 

 

Region 3 / Oppland

Kvote: 3 dyr.

Fellingsområde: Hele region 3 / Oppland.

 

Region 5  /Hedmark

Det åpnes ikke for lisensfelling av bjørn i region 5 / Hedmark.

 

Særlige vilkår:

De som ønsker å delta på lisensfelling foretar en særskilt registrering i Jegerregisteret www.jegerregisteret.no. Lisensfelling kan bare utøves av registrert lisensjeger. For å kunne registrere seg som lisensjeger må en ha betalt jegeravgift for gjeldende jaktår. Lisensen skal medbringes under felling/fellingsforsøk.

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste. 

Alle som deltar i lisensfelling plikter å holde seg oppdatert om gjenværende kvote ved å ringe bjørnetelefonen før jaktstart daglig. Opplysninger om kvote fås ved å ringe Fylkesmannens bjørnetelefon: 948 00 525.

Lisensfelling av bjørn krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette. For verneområder der felling av rovvilt ikke er tillatt i henhold til verneforskriften må det søkes til forvaltningsmyndigheten for området om nødvendig dispensasjon.

Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen (tlf 970 29 840) og Statens naturoppsyn.

Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Fylkesmannen.

Vilt som er avlivet i medhold av naturmangfoldloven § 18 tilfaller i utgangspunktet Viltfondet, jf. lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 48. Når det gjelder lisensfelling på bjørn, beholder jeger/jaktlag kjøttet og skinnet av felt bjørn. Viltfondet opprettholder sin eiendomsrett til prøver og deler av viltet, herunder kraniet.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot brunbjørn skal det uten opphold meldes fra til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. ETHVERT skudd som løsnes mot bjørn skal meldes til overnevnte instanser.

Binne med unger er unntatt fra lisensfelling.

Forøvrig gjelder de krav som følger av forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst.

 

Fylkesmannen minner om at dersom det felles bjørn på skadefelling, eller det dokumenteres annen irregulær avgang av bjørn i perioden etter at kvote for lisensfelling er vedtatt, så skal denne trekkes fra den vedtatte kvota for lisensfelling.