Erstatning for hund tatt av fredet rovvilt


Det hender at hunder, jakthunder spesielt, blir tatt av rovvilt. Da er det som regel revirhevdende ulv som står bak skadene. Det kan søkes om erstatning når dette skjer.

Publisert 06.01.2020

Et av vilkårene som må være oppfylt for å ha krav på erstatning for hund som er angrepet av rovvilt, er at hundeeier som slipper hund innenfor områder med kjent forekomst av fredet rovvilt plikter å vise aktsomhet og så langt som mulig gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller redusere tap av eller skade på hund, jf retningslinjene til forskriften.

Gjeterhund, vokterhund og jakthund som er i bruk under lovlig jakt, lovlig trening eller jakthundprøver, erstattes når de er påvist tapt til rovvilt etter § 6 i erstatningsforskriften og er ID-merket med chip eller øretatovering.

I særlige tilfeller kan kravet til chip eller øretatovering fravikes. I slike tilfeller må det framlegges dokumentasjon som innebærer at hundens identitet slås fast med sannsynlighetsovervekt, og hunden må før tapet eller skaden være registrert i, og etter tapet meldes død til, Norsk Kennel Klub.

Full erstatning for hunder skal baseres på hundens bruksverdi og erstatningen fastsettes i samsvar med verditabellen i vedlegg 1 til forskrift om endring i forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Det ytes også full erstatning hvis hunden må avlives av dyrevelferdsmessige hensyn. Dersom hunden får varig nedsatt bruksverdi ytes 50 prosent erstatning. Dokumenterte veterinærutgifter erstattes med inntil 20 000 kr. Eventuell forsikringsutbetaling og offentlig tilskudd til anskaffelse eller opplæring av hunden trekkes fra erstatningsbeløpet.

Det er ikke noe eget skjema som brukes ved søknad om erstatning. Imidlertid er det viktig at følgende opplysninger er med i søknaden:

  • Hundens rase, kjønn og alder
  • Hundens registeringsnr.
  • Hundens ID-merkenr.
  • Dødsårsak
  • Hvor skaden har skjedd
  • Om hunden er forsikret (veterinær- og dødsforsikring), om det eventuelt er utbetalt forsikring fra forsikringsselskapet eller gitt offentlig tilskudd til anskaffelse eller opplæring av hunden
  • Om hunden er premiert på eksteriør- eller jaktprøve, og om hunden har andre godkjente resultater av betydning.

Søknaden sendes til Fylkesmannen i søkerens bostedfylke.  

Kontaktpersoner